วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

Grammar: conditionals
Conditionals คือประโยคเงื่อนไข มี 4 แบบหลักๆ คือ

1. Zero conditional         
2. First conditional
3. Second conditional    

4. Third conditional


1. Zero conditional  - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงความเป็นจริงทั่วไปที่เป็นจริงตลอดกาลไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 

โครงสร้างคือ If + present simple, present simple
ตัวอย่างเช่น

1. If you exercise every day, your health is strong. 
2. If you walk in the rain, you get wet. 
3. If you don't eat dinner, you get angry. 


2. First conditional เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นจริงได้ (future true situations) จากเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้

โครงสร้างคือ If + present simple, will + infinitive 
ตัวอย่างเช่น

1. If you don't hit the books, you will get poor grades.
2. If the sky is clear, we will go out for a bite.

3. Second conditional เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่จริง เป็นสถานการณ์สมมุติทั่วไป

โครงสร้างคือ If + past simple, would + infinitive 
ตัวอย่างเช่น

1. If I was the prime minister, I would get the poor out of poverty. 
2. If I had a lot of money, I would travel around the world.

 4. Third conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงสถานการณ์เงื่อนไขในอดีตที่ไม่เป็นจริง 

โครงสร้างคือ If + past perfect, would + have + past participle
ตัวอย่างเช่น

1. If I had hit the books, I would have passed the examination.
2. If I had told off my children, they would have dropped out of school. 


อ่านเพิ่มเติม

1. http://www.engisfun.com/
2. http://www.perfect-english-grammar.com/
3. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น