วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Occupations: vocabulary (Part 1)
Vocabulary1. Lexicographer - นักเขียนพจนานุกรม2. Essayist - นักเขียนเรียงความ 3. Moralist - นักสอนศีลธรรม4. Literary critic - นักวิจารณ์วรรณกรรม5. Biographer - นักเขียนชีวประวัติ6. Textbook pioneer - ผู้คิดค้นตำราเรียน7. English-language reformer - นักปฏิรูปภาษาอังกฤษ8. Professor Emeritus - ศาสตราจารย์กิตติคุณ (ตำแหน่ง)9. Editor - บรรณาธิการ10. Author - นักเขียนที่เป็นเจ้าของความคิดริเริ่มในประเด็นที่ตัวเองเขียน ใช้ความคิด ทักษะ ความสามารถของตัวเองในการเขียน และสิ่งที่เขียนได้เผยแพร่เป็นที่ยอมรับของคนอ่าน / writer - คือนักเขียนที่เขียนหนังสือ บทความ หรืออื่นๆ โดยอาศัยข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ตลอดทั้งสิ่งที่เขียนไม่ได้รับเผยแพร่ที่หลายหลาก และไม่เป็นที่ประจักษ์มากเท่าที่ควร เนื่องจากสิ่งที่เขียนไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากความคิดของตัวเองในลักษณะแบบเป็นต้นตำรับสิ่งที่เขียน    
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น