ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2017

Photos updated

Occupations: vocabulary (Part 1)

Vocabulary


1. Lexicographer - นักเขียนพจนานุกรม


2. Essayist - นักเขียนเรียงความ 


3. Moralist - นักสอนศีลธรรม


4. Literary critic - นักวิจารณ์วรรณกรรม


5. Biographer - นักเขียนชีวประวัติ


6. Textbook pioneer - ผู้คิดค้นตำราเรียน


7. English-language reformer - นักปฏิรูปภาษาอังกฤษ


8. Professor Emeritus - ศาสตราจารย์กิตติคุณ (ตำแหน่ง)


9. Editor - บรรณาธิการ


10. Author - นักเขียนที่เป็นเจ้าของความคิดริเริ่มในประเด็นที่ตัวเองเขียน ใช้ความคิด ทักษะ ความสามารถของตัวเองในการเขียน และสิ่งที่เขียนได้เผยแพร่เป็นที่ยอมรับของคนอ่าน / writer - คือนักเขียนที่เขียนหนังสือ บทความ หรืออื่นๆ โดยอาศัยข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ตลอดทั้งสิ่งที่เขียนไม่ได้รับเผยแพร่ที่หลายหลาก และไม่เป็นที่ประจักษ์มากเท่าที่ควร เนื่องจากสิ่งที่เขียนไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากความคิดของตัวเองในลักษณะแบบเป็นต้นตำรับสิ่งที่เขียน