ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วลีอังกฤษ - งานนำเสนอกลุ่ม


ขั้นตอนในการนำเสนอหลักๆมี 3 ขั้นตอนคือ

1. การเริ่มต้น - Opening / Introduction - การเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีความสามารถในการกระตุ้นให้คนฟังเกิดความอยากรู้อยากเห็นและอยากฟังเราให้มากที่สุด 

2. เนื้อหา ข้อมูล อ้างอิงได้ - Body / Content  -ไม่มีข้อมูลเราพูดไม่ได้ ข้อมูลนั้นต้องมีการค้นหามาจากแหล่งข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ เเล้วมานำอ่าน วิเคราะห์ สรุป แล้วนำไปเสนอโดยใช้ภาษาของเราเอง เพราะถ้าเราคิดเองทุกอย่าง มันจะมีความเชื่อถือลดน้อยลงไป ต้องศึกษาหาข้อมูล แล้วอาจจะแสดงความคิดของเราเข้าไปได้ 

3. สรุป - Closing / Conclusion - การสรุปเป็นการทบทวนให้คนฟังเข้าทั้งหมดที่พูด แบบสั้นๆ และอาจจะมีข้อคิด คำคม หรืออะไรเพิ่มเติมเข้าไปได้ 

วลีภาษาอังกฤษหลักๆ คือ

1. ทักทายง่ายๆ เช่น Good morning / Good afternoon / Hello, everyone 

2. แนะนำตัวเอง สมาชิกกลุ่ม และ หัวข้อนำเสนอ เช่น 

Let me introduce myself and my group members. 

My name is............ 

This is Chaiwat, _____ (ใส่ชื่อเพื่อน), ______(ใส่ชื่อเพื่อน), ______ (ใส่ชื่อเพื่อน) and _____(ใส่ชื่อเพื่อน)

Our topic today is _____________(ใส่ชื่อหัวข้อ). 

สไลด์ที่ 2 เป็นสไลด์บอกภาพรวมคร่าวๆว่าเราจะพูดในประเด็นไหนบ้าง คล้ายๆกับสารบัญในหนังสือ เช่น

Presentation overview (บอกคร่าวๆว่าเราจะพูดในประเด็นบ้าง)

1. Definition of bullying (นิยามศัพท์ bullying บอกความหมายทั่วๆไป ให้คนฟังเข้าใจว่าอะไรคือ bullying มีกี่ประเภท และที่เราจะพูดวันนี้คือประเภทไหน เพราะอะไร)

2. Causes of bullying (สาเหตุการเกิด bullying) 

3. Effects of bullying (ผลกระทบของ bullying) 

4. Solutions (วิธีแก้ไข)

5. Conclusion (สรุป) 

Our presentation focuses on the definition of bullying, causes of bullying, effects of bullying, solutions and conclusion. 

Let's get started. ไปเริ่มกันเลย

Normally, there are countless causes of bullying, but the main causes consist of:
ปกติสาเหตุของการรังแกผู้อื่นนั้นมีมากมาย แต่สาเหตุหลักๆประกอบไปด้วย 

1.
2.
3.
4.
5.

เเล้วเราก็อธิบายไปตามเนื้อหาที่สรุปมา ตามลำดับข้อ

Let's move on to the next slide. It's about effects of bullying. Definitely, those who are bullied always have negative effects on both mental and physical conditions. 
สไลด์ถัดไป มันเกี่ยวกับผลกระทบของ bullying แน่นอนว่า คนที่ถูกรังเเกจะมีผลกระทบด้านลบทั้งด้านกายและจิตใจ

Victims would be: คนที่ถูกรังแกอาจจะรู้สึก
1) sad เศร้า
2) afraid of bullies without any reactions กลัวพวกที่รังแกเขาโดยไม่กล้าตอบโต้ใดๆ 
3) uncomfortable and stressed อึดอัดใจและเครียด 
4) furious โกรธ

Next. This slide is for my friend Chaiwat to talk about solutions. สไลด์ถัดไปเป็นหน้าที่เพื่อนของผมคือนายชัยวัฒน์เพื่อพูดเกี่ยวกับวิธีการแก้ไข 

Thanks! Solutions are as follows: ขอบคุณครับ วิธีการแก้ไขมีดังต่อไปนี้
1. Talking or explaining it to parents, relatives and teachers. หนึ่ง พูดคุย หรืออธิบายให้ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง และครูบาอาจารย์ฟังเพื่อให้ท่านช่วยแก้ไขปัญหาให้
2. Understanding the habits of bullies สอง เรียนรู้และพยายามเข้าใจนิสัยของพวกที่ชอบรังแกคนอื่น
3. Making lots of new friends and socializing with them สาม พยายามคบค้าสมาคมกับเพื่อนให้มาก และเข้าสังคมกับเพื่อน

คนที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม หรือเป็นพิธีกรของกลุ่ม สามารถใช้วลีเหล่านี้เพื่อบอกให้เพื่อนพูดในประเด็นต่างๆ
Let me give the microphone to ______(ใส่ชื่อเพื่อน) to sum it up.

Let me leave the floor to ______ (ใส่ชื่อเพื่อน) for his/her conclusion.

Let me open the floor for _____ (ใส่ชื่อเพื่อน) to make a conclusion about bullying. 


พอนำเสนอเสร็จ เราอาจจะเปิดโอกาสให้เพื่อนได้ถามคำถาม ใช้คำถามและวลีเหล่านี้ได้

Do you have any questions?

หรือแบบสั้นๆ Any questions?

ถ้าเพื่อนมีคำถาม เราควรจะขอบคุณสำหรับคำถามโดยพูดว่า Thank you for your question. Let me answer your question. ขออนุญาตตอบคำถามคุณนะครับ ......    

ถ้าเพื่อนไม่ถามอะไร เราควพูดว่า If no questions, we can finish my presentation here. Thanks for your attention.   
   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

77 Provincial Slogans in Thailand

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพดุจเทพส้ราง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย

จังหวัดกาญจนบุรี
• แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
• A province of ancient community, three pagodas pass, precious stones, River Kwae Bridge, Minerals and waterfall resources.

จังหวัดจันทบุรี• น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
• Magnificent Waterfalls, Fruit City, Good Breeding Peppercorns Loads of Gems, Chanthabun Mat, Fertile Nature, Gathering Place of King Taksin the Great’s Liberation Army

จังหวัดฉะเชิงเทรา
• แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์
• The Bountiful Bang Pakong River,the Sacred Buddha Image of Luangpho Sothon, Phraya Si Sunthon the Scholar of Thai Language, and the Pristine Ang Rue Nai Forest


จังหวัดชลบุรี 
• ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
• Beautiful…

Grammar: conditionals

Conditionals คือประโยคเงื่อนไข มี 4 แบบหลักๆ คือ

1. Zero conditional         
2. First conditional
3. Second conditional    

4. Third conditional


1. Zero conditional  - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงความเป็นจริงทั่วไปที่เป็นจริงตลอดกาลไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 

โครงสร้างคือ If + present simple, present simple
ตัวอย่างเช่น

1. If you exercise every day, your health is strong. 
2. If you walk in the rain, you get wet. 
3. If you don't eat dinner, you get angry. 


2. First conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นจริงได้ (future true situations) จากเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้

โครงสร้างคือ If + present simple, will + infinitive 
ตัวอย่างเช่น

1. If you don't hit the books, you will get poor grades.
2. If the sky is clear, we will go out for a bite.

3. Second conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่จริง เป็นสถานการณ์สมมุติทั่วไป

โครงสร้างคือ If + past simple, would +…

Grammar: -ed & -ing Adjectives

ในภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คำคุณศัพท์นั้นอาศัยการสร้างคำโดยเติม Suffix ก็คือ -ed / -ing เข้าไปจากตัวฐานเดิมที่เป็นกริยา (verb) เช่น คำว่า Interest (กริยา) เมื่อทำเป็นรูปคุณศัพท์ก็เติม -ed หรือ -ing เข้าไป จึงกลายเป็น Interested และ Interesting 
คำคุณศัพท์ที่เติม -ed เข้าไป เลยเรียกได้ 2 แบบ คือ 
1) -ed Adjectives หรือ -ed Participles ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ed เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
2) ในทำนองเดียวกัน คำคุณศัพท์ที่เติม -ing เข้าไป ก็เรียกว่า -ing Adjectives หรือ -ing Participles  ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ing เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
ทั้งสองเหมือนกันในเรื่องของหน้าที่ คือ เป็นคำคุณศัพท์ แต่โดยความหมายต่างกันดังนี้
1. -ed Adjectives มีความหมายเป็น Passive (ประธานถูกกระทำ)   2. -ing Adjectives มีความหมายเป็น Active (ประธานกระทำสิ่งนั้น) 3. -ing /-ed participial phrases วลีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อขยายคำนามที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ในสามารถอยู่ในรูป -ing และ -ed ได้

เช่น All children playing football in the park live…