ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Grammar: -ed & -ing Adjectives


ในภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คำคุณศัพท์นั้นอาศัยการสร้างคำโดยเติม Suffix ก็คือ -ed / -ing เข้าไปจากตัวฐานเดิมที่เป็นกริยา (verb) เช่น คำว่า Interest (กริยา) เมื่อทำเป็นรูปคุณศัพท์ก็เติม -ed หรือ -ing เข้าไป จึงกลายเป็น Interested และ Interesting 

คำคุณศัพท์ที่เติม -ed เข้าไป เลยเรียกได้ 2 แบบ คือ 

1) -ed Adjectives หรือ -ed Participles ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ed เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์

2) ในทำนองเดียวกัน คำคุณศัพท์ที่เติม -ing เข้าไป ก็เรียกว่า -ing Adjectives หรือ -ing Participles 
ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ing เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์

ทั้งสองเหมือนกันในเรื่องของหน้าที่ คือ เป็นคำคุณศัพท์ แต่โดยความหมายต่างกันดังนี้

1. -ed Adjectives มีความหมายเป็น Passive (ประธานถูกกระทำ)  
2. -ing Adjectives มีความหมายเป็น Active (ประธานกระทำสิ่งนั้น)
3. -ing /-ed participial phrases วลีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อขยายคำนามที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ในสามารถอยู่ในรูป -ing และ -ed ได้

เช่น All children playing football in the park live in my village. 
และ A man accused of defaming the King is arrested. 

ตัวอย่างเช่น

(1) Thailand is a developing country.
(2) Thailand is a developed country. 

ข้อที่ 1 ต่างกับ ข้อ 2 ตรงไหน? ถ้าเราตัดคุณศัพท์ มันจะไม่แตกต่างกันเลย แต่ที่มันต่างเพราะมันใช้คุณในรูปแบบที่ต่างกัน ข้อ 1 ใช้ -ing Adjective ส่วนข้อที่ 2 ใช้ -ed Adjective

ข้อ 1 คำว่า Developing ช่วยขยายคำว่า country ให้รู้ว่า ประเทศไทยกำลังพัฒนา มีความหมายเป็น Active 
ข้อ 2 คำว่า Developed ช่วยขยายคำว่า country ให้รู้ว่าประเทศไทยถูกพัฒนาหรือได้รับการพัฒนาแล้ว มีความหมายเป็น Passive 

อีกอย่างหนึ่งคำคุณศัพท์ที่สื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึก จะอยู่ในรูปของ  -ed Adjectives ไม่ได้อยู่ในรูปของ -ing Adjective ส่วนใหญ่ที่นักเรียนใช้ผิดบ่อยๆ ก็คือ คำว่า Interested กับ Interesting ซึ่งเขาต้องการจะบอกว่า เขารู้สึกสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

ไม่แปลกครับที่เขาจะใช้ผิด เพราะอย่างที่ผมบอกว่า มันเป็นคำคุณศัพท์ทั้งสอง ตำแหน่งของมันก็เหมือนกันคือ (1) อยู่หลัง Determiner อยู่หน้าคำนาม (2) อยู่หลัง v. to be 

ในกรณีนี้คืออยู่หลัง v. to be นักเรียนบางคนเขียน I am interesting in English. แบบนี้ไวยากรณ์ถูกต้องครับ แต่พออ่านแล้วรู้สึกแปลกๆ ดังคำพูดที่ว่า บางทีไวยากรณ์ถูกต้องทั้งหมด แต่ไม่เข้าใจ กรณีนี้ก็เช่นกัน แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าผิดไวยากรณ์ แค่รู้สึกแปลกๆตรงที่ความหมายมันไม่เข้ากับบริบทของประโยคที่ต้องการจะสื่อ    ในภาษาไทยเรามันจะแปลพวกคุณศัพท์ที่เติม -ing เข้าไปว่า "ซึ่ง" เช่น scaring ซึ่งน่ากลัว - scared รู้สึกกลัว / interesting ซึ่งน่าสนใจ - interested รู้สึกสนใจ เป็นต้น

ดังนั้นมันควรเป็น I am interested in English. เพราะบางคนอาจจะไม่ได้เจาะจงลงไปว่า -ed adjectives และ -ing Adjectives มันสื่อความหมายถึงอะไรบ้าง และมันต่างกันอย่างไร จึงใช้ผิด เพราะแค่คิดว่ามันคือคุณศัพท์ สามารถใช้ได้เหมือนกันทุกตัว แต่จริงๆต้องเข้าใจในบริบทที่เราจะพูดออกไปด้วยว่าควรจะใช้แบบไหนถูกต้องที่สุด 


* กรณีหนึ่งที่เป็นคำคุณศัพท์แต่ไม่ได้ลงท้ายด้วยการเติม -ed เข้ามา เช่น คำว่า broken, spoken, written เป็นต้น คำพวกคุณศัพท์พวกนี้ เราถือว่าจัดอยู่ในส่วนของ -ed Adjectives ด้วยเช่นกัน เนื่องจากหน้าที่และความหมายสื่อไปในทางเดียวกัน คือ เป็นคุณศัพท์ และสื่อความหมายเป็นลักษณะ Passive นั่นเอง 

เช่น 

This broken clock has not been repaired yet. คำว่า broken ขยายนาฬิกาว่า นาฬิกาเสีย หรือ พัง โดยมีความหมายสื่ออยู่ในรูป Passive นาฬิกาถูกทำให้พัง เช่นตกพื้นแตก พัง เพราะนาฬิกาพังตัวมันเองไม่ได้ มันต้องถูกกระทำโดยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

จริงๆยังมีเรื่อง Phrases อีกที่อยู่ในรูปของ -ing particles และ -ed participles ที่เกี่ยวข้องกับ Adjectives ไว้วันหลังจะเขียนอีกที 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

77 Provincial Slogans in Thailand

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพดุจเทพส้ราง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย

จังหวัดกาญจนบุรี
• แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
• A province of ancient community, three pagodas pass, precious stones, River Kwae Bridge, Minerals and waterfall resources.

จังหวัดจันทบุรี• น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
• Magnificent Waterfalls, Fruit City, Good Breeding Peppercorns Loads of Gems, Chanthabun Mat, Fertile Nature, Gathering Place of King Taksin the Great’s Liberation Army

จังหวัดฉะเชิงเทรา
• แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์
• The Bountiful Bang Pakong River,the Sacred Buddha Image of Luangpho Sothon, Phraya Si Sunthon the Scholar of Thai Language, and the Pristine Ang Rue Nai Forest


จังหวัดชลบุรี 
• ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
• Beautiful…

Grammar: conditionals

Conditionals คือประโยคเงื่อนไข มี 4 แบบหลักๆ คือ

1. Zero conditional         
2. First conditional
3. Second conditional    

4. Third conditional


1. Zero conditional  - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงความเป็นจริงทั่วไปที่เป็นจริงตลอดกาลไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 

โครงสร้างคือ If + present simple, present simple
ตัวอย่างเช่น

1. If you exercise every day, your health is strong. 
2. If you walk in the rain, you get wet. 
3. If you don't eat dinner, you get angry. 


2. First conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นจริงได้ (future true situations) จากเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้

โครงสร้างคือ If + present simple, will + infinitive 
ตัวอย่างเช่น

1. If you don't hit the books, you will get poor grades.
2. If the sky is clear, we will go out for a bite.

3. Second conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่จริง เป็นสถานการณ์สมมุติทั่วไป

โครงสร้างคือ If + past simple, would +…