ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Formation patterns: compound adjectives
Formation patterns: compound adjectives
รูปแบบการสร้างคำให้เป็นคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ

นอกจากคำคุณศัพท์ทั่วๆไปแล้ว ยังมีคุณศัพท์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Compound Adjectives คือสร้างมาจากการรวมคำที่มากกว่า 1 คำโดยใช้เครื่องหมาย Hyphen (-) ขีดขั้นระหว่างคำ เพื่อให้มันทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์จะอยู่นำหน้านามเท่านั้น

โดยแบบทั่วไปวิธีการสร้างให้เป็นคุณศัพท์นั้นมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ

แบบที่ 1 คือ adjective or number plus noun plus -ed 

คือ เราจะเอาคำคุณศัพท์ หรือ ตัวเลข เช่น one / two / three ... etc. เป็นตัวแรกก่อนที่จะบวกกับนามแล้วเติม - ed หลังนาม ในไวยากรณ์ มีคุณศัพท์ที่เป็น -ed Adjectives อยู่จำนวนหนึ่งที่สร้างมาจากคำนามเดิมของมัน แล้วเติม -ed เข้าไปเพื่อทำให้เป็นรูปคุณศัพท์ เช่น detailed / flowered / pointed / skilled / principled / gloved เป็นต้น 

เช่น  

__1__-__2__  = white-haired 

อธิบาย
ตำแหน่งเลข 1 คือ คำคุณศัพท์ แล้วใช้เครื่องหมาย hyphen (-) โดยไม่เว้นห่าง คือขีดติดกับคำที่ 1 และ 2 เลย
ตำแหน่งเลขที่ 2 คือ คำนาม +ed เข้าไป ซึ่งตัวอย่างคือ hair เป็นคำนาม +ed เข้าไป เลยกลายเป็น haired 

สรุป คือ white-haired แปลว่าซึ่งมีผมสีขาว และมันจะอยู่หน้าคำนามเท่านั้นเพื่อช่วยขยายคำนามนั้น เช่น A white-haired man (ชายผมขาวคนหนึ่ง) is walking down the street coming home from work. อยู่หลัง Linking verb ไม่ได้

__1__-__2__  = four-legged 

อธิบาย 
ตรงนี้ก็เหมือนกับตัวอย่างด้านบน เพียงแค่เปลี่ยนตรงตัวเลขที่ 1 เป็น number ส่วนที่เหลือเหมือนกัน เช่น I have lots of dogs. They are regarded as my best four-legged friends. ซึ่ง four-legged friends สื่อถึงสนัขที่มี 4 ขา 

แบบที่ 2 คือ

adjective or adverb plus -ed participle

เช่น  

__1__-__2__ = low-paid 

อธิบาย

low (adjective) คือตำแหน่งตัวเลขที่ 1 และ paid (-ed participle) คือ ตำแหน่งตัวเลขที่ 2 โดยใช้เครื่องหมาย Hyphen กั้นระหว่างกลางของคำทั้งสอง จนกลายเป็น low-paid เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเสมอ เช่น ... low-paid workers.

__1__-__2__ = well-prepared 

อธิบาย

well (adverb) คือตำแหน่งตัวเลขที่ 1 และ prepared (-ed participle) คือ ตำแหน่งตัวเลขที่ 2 โดยใช้เครื่องหมาย Hyphen กั้นระหว่างกลางของคำทั้งสอง จนกลายเป็น well-prepared เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเสมอ เช่น ... well-prepared testers.

แบบที่ 3 คือ

adjective, adverb or noun plus -ing participle 

1. __1__-__2__  =  good-looking 

2. __1__-__2__  =  long-lasting

3. __1__-__2__   =  man-eating 


อธิบาย

ข้อ 1 

good (adj.) คือตำแหน่งตัวเลขที่ 1 และ looking (-ing participle) คือ ตำแหน่งตัวเลขที่ 2 โดยใช้เครื่องหมาย Hyphen กั้นระหว่างกลางของคำทั้งสอง จนกลายเป็น good-looking เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเสมอ เช่น ... good-looking men.


ข้อ 2 

long (adv.) คือตำแหน่งตัวเลขที่ 1 และ lasting (-ing participle) คือ ตำแหน่งตัวเลขที่ 2 โดยใช้เครื่องหมาย Hyphen กั้นระหว่างกลางของคำทั้งสอง จนกลายเป็น long-lasting เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเสมอ เช่น ... long-lasting friendship.

ข้อ 3 

man (noun) คือตำแหน่งตัวเลขที่ 1 และ eating (-ing participle) คือ ตำแหน่งตัวเลขที่ 2 โดยใช้เครื่องหมาย Hyphen กั้นระหว่างกลางของคำทั้งสอง จนกลายเป็น man-eating เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเสมอ เช่น ... man-eating tigers.


นอกเหนือจาก 3 แบบใหญ่ๆของ Compound adjectives แล้ว ยังมีแบบการสร้างต่างๆนอกเหนือจาก 3 แบบยอดนิยม ซึ่งค่อนข้างจะพบเห็นน้อยในภาษาเขียน แต่ก็เห็นอยู่บ้างเช่นกัน และสามารถเอาไปใช้ได้ปกติ มีประมาณ 5 แบบด้วยกัน คือ

1. noun plus -ed participle = tongue-tied 
2. noun plus adjective = accident-prone 
3. adjective plus noun = real-life
4. -ed participle plus adverb = run-down
5. number plus singular count noun = four-story 


นอกจากนี้ ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่สร้างคำคุณศัพท์จากคำอื่นๆที่มากกว่า 2 คำ หรือมากกว่านั้น ตามตัวอย่างดังนี้ คือ 

1. ... day-to-day chores of life.
2. ... a down-to-earth teacher.
3. ... free-and-fair elections
4. ... ready-to-read materials
5. ... an out-of-the-way school.
6. Their act is out of date. กรณีที่ใช้ตามหลัง Linking verb ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย hyphen 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

77 Provincial Slogans in Thailand

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพดุจเทพส้ราง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย

จังหวัดกาญจนบุรี
• แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
• A province of ancient community, three pagodas pass, precious stones, River Kwae Bridge, Minerals and waterfall resources.

จังหวัดจันทบุรี• น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
• Magnificent Waterfalls, Fruit City, Good Breeding Peppercorns Loads of Gems, Chanthabun Mat, Fertile Nature, Gathering Place of King Taksin the Great’s Liberation Army

จังหวัดฉะเชิงเทรา
• แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์
• The Bountiful Bang Pakong River,the Sacred Buddha Image of Luangpho Sothon, Phraya Si Sunthon the Scholar of Thai Language, and the Pristine Ang Rue Nai Forest


จังหวัดชลบุรี 
• ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
• Beautiful…

Grammar: conditionals

Conditionals คือประโยคเงื่อนไข มี 4 แบบหลักๆ คือ

1. Zero conditional         
2. First conditional
3. Second conditional    

4. Third conditional


1. Zero conditional  - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงความเป็นจริงทั่วไปที่เป็นจริงตลอดกาลไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 

โครงสร้างคือ If + present simple, present simple
ตัวอย่างเช่น

1. If you exercise every day, your health is strong. 
2. If you walk in the rain, you get wet. 
3. If you don't eat dinner, you get angry. 


2. First conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นจริงได้ (future true situations) จากเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้

โครงสร้างคือ If + present simple, will + infinitive 
ตัวอย่างเช่น

1. If you don't hit the books, you will get poor grades.
2. If the sky is clear, we will go out for a bite.

3. Second conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่จริง เป็นสถานการณ์สมมุติทั่วไป

โครงสร้างคือ If + past simple, would +…

Grammar: -ed & -ing Adjectives

ในภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คำคุณศัพท์นั้นอาศัยการสร้างคำโดยเติม Suffix ก็คือ -ed / -ing เข้าไปจากตัวฐานเดิมที่เป็นกริยา (verb) เช่น คำว่า Interest (กริยา) เมื่อทำเป็นรูปคุณศัพท์ก็เติม -ed หรือ -ing เข้าไป จึงกลายเป็น Interested และ Interesting 
คำคุณศัพท์ที่เติม -ed เข้าไป เลยเรียกได้ 2 แบบ คือ 
1) -ed Adjectives หรือ -ed Participles ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ed เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
2) ในทำนองเดียวกัน คำคุณศัพท์ที่เติม -ing เข้าไป ก็เรียกว่า -ing Adjectives หรือ -ing Participles  ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ing เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
ทั้งสองเหมือนกันในเรื่องของหน้าที่ คือ เป็นคำคุณศัพท์ แต่โดยความหมายต่างกันดังนี้
1. -ed Adjectives มีความหมายเป็น Passive (ประธานถูกกระทำ)   2. -ing Adjectives มีความหมายเป็น Active (ประธานกระทำสิ่งนั้น) 3. -ing /-ed participial phrases วลีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อขยายคำนามที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ในสามารถอยู่ในรูป -ing และ -ed ได้

เช่น All children playing football in the park live…