วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Formation patterns: compound adjectives
Formation patterns: compound adjectives
รูปแบบการสร้างคำให้เป็นคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ

นอกจากคำคุณศัพท์ทั่วๆไปแล้ว ยังมีคุณศัพท์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Compound Adjectives คือสร้างมาจากการรวมคำที่มากกว่า 1 คำโดยใช้เครื่องหมาย Hyphen (-) ขีดขั้นระหว่างคำ เพื่อให้มันทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์จะอยู่นำหน้านามเท่านั้น

โดยแบบทั่วไปวิธีการสร้างให้เป็นคุณศัพท์นั้นมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ

แบบที่ 1 คือ adjective or number plus noun plus -ed 

คือ เราจะเอาคำคุณศัพท์ หรือ ตัวเลข เช่น one / two / three ... etc. เป็นตัวแรกก่อนที่จะบวกกับนามแล้วเติม - ed หลังนาม ในไวยากรณ์ มีคุณศัพท์ที่เป็น -ed Adjectives อยู่จำนวนหนึ่งที่สร้างมาจากคำนามเดิมของมัน แล้วเติม -ed เข้าไปเพื่อทำให้เป็นรูปคุณศัพท์ เช่น detailed / flowered / pointed / skilled / principled / gloved เป็นต้น 

เช่น  

__1__-__2__  = white-haired 

อธิบาย
ตำแหน่งเลข 1 คือ คำคุณศัพท์ แล้วใช้เครื่องหมาย hyphen (-) โดยไม่เว้นห่าง คือขีดติดกับคำที่ 1 และ 2 เลย
ตำแหน่งเลขที่ 2 คือ คำนาม +ed เข้าไป ซึ่งตัวอย่างคือ hair เป็นคำนาม +ed เข้าไป เลยกลายเป็น haired 

สรุป คือ white-haired แปลว่าซึ่งมีผมสีขาว และมันจะอยู่หน้าคำนามเท่านั้นเพื่อช่วยขยายคำนามนั้น เช่น A white-haired man (ชายผมขาวคนหนึ่ง) is walking down the street coming home from work. อยู่หลัง Linking verb ไม่ได้

__1__-__2__  = four-legged 

อธิบาย 
ตรงนี้ก็เหมือนกับตัวอย่างด้านบน เพียงแค่เปลี่ยนตรงตัวเลขที่ 1 เป็น number ส่วนที่เหลือเหมือนกัน เช่น I have lots of dogs. They are regarded as my best four-legged friends. ซึ่ง four-legged friends สื่อถึงสนัขที่มี 4 ขา 

แบบที่ 2 คือ

adjective or adverb plus -ed participle

เช่น  

__1__-__2__ = low-paid 

อธิบาย

low (adjective) คือตำแหน่งตัวเลขที่ 1 และ paid (-ed participle) คือ ตำแหน่งตัวเลขที่ 2 โดยใช้เครื่องหมาย Hyphen กั้นระหว่างกลางของคำทั้งสอง จนกลายเป็น low-paid เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเสมอ เช่น ... low-paid workers.

__1__-__2__ = well-prepared 

อธิบาย

well (adverb) คือตำแหน่งตัวเลขที่ 1 และ prepared (-ed participle) คือ ตำแหน่งตัวเลขที่ 2 โดยใช้เครื่องหมาย Hyphen กั้นระหว่างกลางของคำทั้งสอง จนกลายเป็น well-prepared เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเสมอ เช่น ... well-prepared testers.

แบบที่ 3 คือ

adjective, adverb or noun plus -ing participle 

1. __1__-__2__  =  good-looking 

2. __1__-__2__  =  long-lasting

3. __1__-__2__   =  man-eating 


อธิบาย

ข้อ 1 

good (adj.) คือตำแหน่งตัวเลขที่ 1 และ looking (-ing participle) คือ ตำแหน่งตัวเลขที่ 2 โดยใช้เครื่องหมาย Hyphen กั้นระหว่างกลางของคำทั้งสอง จนกลายเป็น good-looking เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเสมอ เช่น ... good-looking men.


ข้อ 2 

long (adv.) คือตำแหน่งตัวเลขที่ 1 และ lasting (-ing participle) คือ ตำแหน่งตัวเลขที่ 2 โดยใช้เครื่องหมาย Hyphen กั้นระหว่างกลางของคำทั้งสอง จนกลายเป็น long-lasting เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเสมอ เช่น ... long-lasting friendship.

ข้อ 3 

man (noun) คือตำแหน่งตัวเลขที่ 1 และ eating (-ing participle) คือ ตำแหน่งตัวเลขที่ 2 โดยใช้เครื่องหมาย Hyphen กั้นระหว่างกลางของคำทั้งสอง จนกลายเป็น man-eating เป็นคำคุณศัพท์อยู่หน้าคำนามเสมอ เช่น ... man-eating tigers.


นอกเหนือจาก 3 แบบใหญ่ๆของ Compound adjectives แล้ว ยังมีแบบการสร้างต่างๆนอกเหนือจาก 3 แบบยอดนิยม ซึ่งค่อนข้างจะพบเห็นน้อยในภาษาเขียน แต่ก็เห็นอยู่บ้างเช่นกัน และสามารถเอาไปใช้ได้ปกติ มีประมาณ 5 แบบด้วยกัน คือ

1. noun plus -ed participle = tongue-tied 
2. noun plus adjective = accident-prone 
3. adjective plus noun = real-life
4. -ed participle plus adverb = run-down
5. number plus singular count noun = four-story 


นอกจากนี้ ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่สร้างคำคุณศัพท์จากคำอื่นๆที่มากกว่า 2 คำ หรือมากกว่านั้น ตามตัวอย่างดังนี้ คือ 

1. ... day-to-day chores of life.
2. ... a down-to-earth teacher.
3. ... free-and-fair elections
4. ... ready-to-read materials
5. ... an out-of-the-way school.
6. Their act is out of date. กรณีที่ใช้ตามหลัง Linking verb ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย hyphen 

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

คำคมตัวเอง1) "The biggest mistake in my life is about fear of making mistakes."
ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผม คือ ความกลัวที่จะผิดพลาด

2) "Don't study only to finish, but to master it."

อย่าเรียนเพื่อจบ(อย่างเดียว) แต่เพื่อรู้เข้าใจในสิ่งที่เรียนด้วย 


3) "Setting goals is useless if you lack action."

การตั้งเป้าหมายนั้นไม่มีประโยชน์ ถ้าคุณไม่ลงมือทำ

4) "Whatever all humans can do, you can do as well."

อะไรก็ตามที่มนุษย์ทำได้ คุณก็ทำได้เช่นกัน 

5) Don't expect perfection because nothing is perfect.
อย่าหวังว่ามันต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่าง เพราะไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอก 


Grammar: -ed & -ing Adjectives


ในภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คำคุณศัพท์นั้นอาศัยการสร้างคำโดยเติม Suffix ก็คือ -ed / -ing เข้าไปจากตัวฐานเดิมที่เป็นกริยา (verb) เช่น คำว่า Interest (กริยา) เมื่อทำเป็นรูปคุณศัพท์ก็เติม -ed หรือ -ing เข้าไป จึงกลายเป็น Interested และ Interesting 

คำคุณศัพท์ที่เติม -ed เข้าไป เลยเรียกได้ 2 แบบ คือ 

1) -ed Adjectives หรือ -ed Participles ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ed เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์

2) ในทำนองเดียวกัน คำคุณศัพท์ที่เติม -ing เข้าไป ก็เรียกว่า -ing Adjectives หรือ -ing Participles 
ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ing เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์

ทั้งสองเหมือนกันในเรื่องของหน้าที่ คือ เป็นคำคุณศัพท์ แต่โดยความหมายต่างกันดังนี้

1. -ed Adjectives มีความหมายเป็น Passive (ประธานถูกกระทำ)  
2. -ing Adjectives มีความหมายเป็น Active (ประธานกระทำสิ่งนั้น)
3. -ing /-ed participial phrases วลีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อขยายคำนามที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ในสามารถอยู่ในรูป -ing และ -ed ได้

เช่น All children playing football in the park live in my village. 
และ A man accused of defaming the King is arrested. 

ตัวอย่างเช่น

(1) Thailand is a developing country.
(2) Thailand is a developed country. 

ข้อที่ 1 ต่างกับ ข้อ 2 ตรงไหน? ถ้าเราตัดคุณศัพท์ มันจะไม่แตกต่างกันเลย แต่ที่มันต่างเพราะมันใช้คุณในรูปแบบที่ต่างกัน ข้อ 1 ใช้ -ing Adjective ส่วนข้อที่ 2 ใช้ -ed Adjective

ข้อ 1 คำว่า Developing ช่วยขยายคำว่า country ให้รู้ว่า ประเทศไทยกำลังพัฒนา มีความหมายเป็น Active 
ข้อ 2 คำว่า Developed ช่วยขยายคำว่า country ให้รู้ว่าประเทศไทยถูกพัฒนาหรือได้รับการพัฒนาแล้ว มีความหมายเป็น Passive 

อีกอย่างหนึ่งคำคุณศัพท์ที่สื่อถึงอารมณ์ ความรู้สึก จะอยู่ในรูปของ  -ed Adjectives ไม่ได้อยู่ในรูปของ -ing Adjective ส่วนใหญ่ที่นักเรียนใช้ผิดบ่อยๆ ก็คือ คำว่า Interested กับ Interesting ซึ่งเขาต้องการจะบอกว่า เขารู้สึกสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

ไม่แปลกครับที่เขาจะใช้ผิด เพราะอย่างที่ผมบอกว่า มันเป็นคำคุณศัพท์ทั้งสอง ตำแหน่งของมันก็เหมือนกันคือ (1) อยู่หลัง Determiner อยู่หน้าคำนาม (2) อยู่หลัง v. to be 

ในกรณีนี้คืออยู่หลัง v. to be นักเรียนบางคนเขียน I am interesting in English. แบบนี้ไวยากรณ์ถูกต้องครับ แต่พออ่านแล้วรู้สึกแปลกๆ ดังคำพูดที่ว่า บางทีไวยากรณ์ถูกต้องทั้งหมด แต่ไม่เข้าใจ กรณีนี้ก็เช่นกัน แบบนี้ไม่ได้เรียกว่าผิดไวยากรณ์ แค่รู้สึกแปลกๆตรงที่ความหมายมันไม่เข้ากับบริบทของประโยคที่ต้องการจะสื่อ    ในภาษาไทยเรามันจะแปลพวกคุณศัพท์ที่เติม -ing เข้าไปว่า "ซึ่ง" เช่น scaring ซึ่งน่ากลัว - scared รู้สึกกลัว / interesting ซึ่งน่าสนใจ - interested รู้สึกสนใจ เป็นต้น

ดังนั้นมันควรเป็น I am interested in English. เพราะบางคนอาจจะไม่ได้เจาะจงลงไปว่า -ed adjectives และ -ing Adjectives มันสื่อความหมายถึงอะไรบ้าง และมันต่างกันอย่างไร จึงใช้ผิด เพราะแค่คิดว่ามันคือคุณศัพท์ สามารถใช้ได้เหมือนกันทุกตัว แต่จริงๆต้องเข้าใจในบริบทที่เราจะพูดออกไปด้วยว่าควรจะใช้แบบไหนถูกต้องที่สุด 


* กรณีหนึ่งที่เป็นคำคุณศัพท์แต่ไม่ได้ลงท้ายด้วยการเติม -ed เข้ามา เช่น คำว่า broken, spoken, written เป็นต้น คำพวกคุณศัพท์พวกนี้ เราถือว่าจัดอยู่ในส่วนของ -ed Adjectives ด้วยเช่นกัน เนื่องจากหน้าที่และความหมายสื่อไปในทางเดียวกัน คือ เป็นคุณศัพท์ และสื่อความหมายเป็นลักษณะ Passive นั่นเอง 

เช่น 

This broken clock has not been repaired yet. คำว่า broken ขยายนาฬิกาว่า นาฬิกาเสีย หรือ พัง โดยมีความหมายสื่ออยู่ในรูป Passive นาฬิกาถูกทำให้พัง เช่นตกพื้นแตก พัง เพราะนาฬิกาพังตัวมันเองไม่ได้ มันต้องถูกกระทำโดยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

จริงๆยังมีเรื่อง Phrases อีกที่อยู่ในรูปของ -ing particles และ -ed participles ที่เกี่ยวข้องกับ Adjectives ไว้วันหลังจะเขียนอีกที 

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Spoken English: "Just"

Not long ago, I was given a holy amulet by my much-respected monk teacher at his temple in the southern province of Nakhon Si Thammarat.


ในภาษาพูดเราใช้ Just ในการสื่อความหมายมากกว่า 1 ความหมาย ส่วนใหญ่นักเรียนจะรู้แค่ความหมายเดียว คือ เพิ่งจะ แต่ในภาษาพูดนั้นสื่อความหมายอย่างน้อย 3 ความหมาย คือ

1. Really = จริงๆ / โดยแท้จริง / อย่างแท้จริง 
2. Only/simply = อย่างเท่านั้น / เท่านั้น / เพียงแค่ /แค่เท่านั้น
3. A short time before = อาจจะแปลว่า เพิ่งจะ ก็ได้

ในส่วนต่อไปคำถามคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า Just ในประโยคเหล่านั้นสื่อถึงความหมายไหน มีวีธีสังเกตอย่างไร  คำตอบคือ เราต้องเข้าใจบริษทของประโยคเหล่านั้น และสังเกตตำแหน่งของ Just ที่ใช้ในรูปประโยคเหล่านั้น เมื่อเข้าใจมันก็จะบอกในตัวของมันเองว่ามีความหมายว่าอย่างไร เช่น 

Just = really

1. You are just (really) amazing. (Present simple)
2. You were just (really) amazing. (Past simple)
3. I am just furious.
4. I was just furious.  


Just = only/simply

1. I just want to ask you a question.
2. Don't worry too much. Just let go of all bad things. 
3. I just love it.
4. I just need you to get them out of poorness. 


Just = a short time before / ago

1. She has just gone.
2. I have just arrived here.
3. I have just met him. 
4. I have just been able to drive again. 

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2559

My Beloved King "Bhumibol"

Photo by Bangkok PostWhat had happened before news of the King released?

Shortly before that, I came across a link with a picture of the King shared by an unknown, saying "Thailand's King dies". Then, I thought it would have been a rumor. Surely, I didn't rely on it because no any official announcements released from both the palace and the hospital where the King stayed at for health treatment. 

An official announcement released

Not long after I prayed for the recovery of HM the King, I saw an official announcement on the passing of HM the King from the Palace. Things got worse as everyone in my office, at that moment, felt like their hearts were destroyed by its announcement they had read, myself included. 

Classes cancelled

Just a few hours before my first evening class started, I decided to cancel it at all, not because I was lazy to carry on my duty, but because I felt shocked about its news being published widely to the public. In fact, it was not only the saddest loss of the people of Thailand but of the world people as the King himself had won plaudits from all people around the world since taking the throne in 1946. 

Photo by Bangkok Post


After the passing of the world's longest-reigning monarch, Bhumibol Adulyadej Maha Ratcha, on 13th October, 2016, at Siriraj Hospital, all Thais were in the same mood. Everything looked bad, even the sky was also gloomy. It made me think of the fact that there are at least two things that we cannot bar: love and death. 

Also, Buddhism teaches us to concentrate on what we're doing at the very present moment without carelessness and importantly teaches us to realise that everything is impermanence, suffering and non-self (called three characteristics) as it all finally goes back to its origins (the nature). 

Photo by Bangkok Post


King's body procession        

I didn't go to Sanam Luang, where the van with the body of the King passed by, but I watched it live on Thai TV instead. While waiting for the move of HM the King's body to the Grand Palace, I saw a number of black-clad mourners with sorrow made long lines from Siriraj Hospital to the Palace, in order to kowtow to the King's body procession as a sign of respect. 

As the procession slowly moving on to the Palace, I saw all the royal family members, especially Her Majesty the Queen waving her hand to her beloved people chanting "Long Live Her Majesty the Queen". 

Messages of condolence 

Messages of condolence over the death of HM King Bhumibol have been sent by leaders all over the world, especially US leader Obama and Russian leader Putin, since the King passed away at Siriraj Hospital. HM Late King Bhumibol had brought fame to Thailand since 1946, the year he succeeded the throne. 

Throughout his 70-year reign, he worked tirelessly to improve the quality of life for the people of Thailand through his countless development projects. As a result of his projects, the people of Thailand were able to keep themselves through difficult times. 

That's the reason why His Majesty the Late King won plaudits from all walks of life both inside and outside Thailand. Apart from words of compliment, he was still invited by the world-class organizations to receive numerous awards for his excellence in the various fields of expertise such as water, forestry, dam-building, rainmaking, agriculture, languages, music, arts and geography.  


Photo by Bangkok Post

King's final speech 

Below are the main highlights of His Majesty King Bhumibol's 88th birthday speech at the Grand Palace, Bangkok.

"... our nation has been peaceful for long time because we have unity in our nation and we perform our activities under the duties to accord and support together for the unified interest of the nation... and determine to fulfill your duties to accomplish the common interest which is the stability of the nation."
Photo: Google

Written by B. Kaset 

        

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Key PhrasesPhoto by Bangkok Post 
Core phrases  

1. His Majesty Late King Bhumibol = พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


2. The passing of HM Late King Bhumibol = การสวรรคตของในหลวง หรือใช้คำว่า The death of HM Late King Bhumibol ก็ได้


3. R.I.P. = Rest in Peace 


4. Mourner = ผู้ร่วมอาลัยแด่การสวรรคตของในหลวง


5. To pay tribute to the late King = ชื่นชมพระเกียรติ หรือ ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ


6. To give away free commemorative postcards = แจกไปรษณียบัตรที่ระลึกของในหลวง ร.9 ฟรี 


7. To sing the Royal Anthem for late King Bhumibol = ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.9


8. To mourn the passing of His Majesty the King, Bhumibol Adulyadej = ไว้อาลัยแก่การสวรรคต ร.9


9. To pay respects to King = แสดงความเคารพ หรือ เคารพพระบรมศพพระองค์


10. King Bhumibol's Self-Sufficiency Economy Philosophy = ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง


11. Royal development projects = โครงการในหลวง 


12. To wear black to honor the King = ใส่ชุดดำเพื่อไว้อาลัยพระองค์

13. HM Late King Bhumibol is the world's longest-serving monarch. = พระองค์เป็นกษัริตย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

14. 1 year of mourning = ไว้อาลัยการสวรรคตพระองค์ 1 ปี

15. HM Late King passed away at Siriraj Hospital at 3.52pm on Thursday 13th, 2016, after his 70 years on the throne (70-year reign). พระองค์สวรรคตหลังจากครองราชย์ได้ 70 ปี

16. The ninth King of the Chakri Dynasty ascended to the throne on June 9, 1946. พระองค์ขึ้นครองราชย์ในวันที่ 9 เดือน มิถุนายน 1946 


วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

What does "To play truant" mean?To play truant /ˈtruː.ənt(UK) / Play hooky /ˈhʊk.i(US) = โดดเรียน / หนีเรียน

เช่น

1. Playing truant is a bad act of school students.
2. Good students never play truant
3. My classmate was caught playing truant and has been punished by cutting off all his class attendance scores. 


   วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

KU Commencement Rehearsal 2016

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Grammar: conditionals

Conditionals คือประโยคเงื่อนไข มี 4 แบบหลักๆ คือ

1. Zero conditional         
2. First conditional
3. Second conditional    

4. Third conditional


1. Zero conditional  - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงความเป็นจริงทั่วไปที่เป็นจริงตลอดกาลไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 

โครงสร้างคือ If + present simple, present simple
ตัวอย่างเช่น

1. If you exercise every day, your health is strong. 
2. If you walk in the rain, you get wet. 
3. If you don't eat dinner, you get angry. 


2. First conditional เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นจริงได้ (future true situations) จากเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้

โครงสร้างคือ If + present simple, will + infinitive 
ตัวอย่างเช่น

1. If you don't hit the books, you will get poor grades.
2. If the sky is clear, we will go out for a bite.

3. Second conditional เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่จริง เป็นสถานการณ์สมมติทั่วไป

โครงสร้างคือ If + past simple, would + infinitive 
ตัวอย่างเช่น

1. If I was the prime minister, I would get the poor out of poverty. 
2. If I had a lot of money, I would travel around the world.

 4. Third conditionalเราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงสถานการณ์เงื่อนไขในอดีตที่ไม่เป็นจริง 

โครงสร้างคือ If + past perfect, would + have + past participle
ตัวอย่างเช่น

1. If I had hit the books, I would have passed the examination.
2. If I had told off my children, they would have dropped out of school. 


อ่านเพิ่มเติม

1. http://www.engisfun.com/
2. http://www.perfect-english-grammar.com/
3. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

English Quote
"The voice of melody is also called non-verbal language, which best imparts its deeply meaning to you. That’s why you are fond of listening to the non-native music without relying on a dictionary, just because you feel it. You should keep in mind that the best translation is not from your top dictionary but from your heart and soul." --- Beboy Manyou