วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

Idiom
Pull someone's leg (IDM)

- to tell someone something that is not true, as a joke
to tell a lie but in a friendly way

- หมายถึง บอกบางคนเกี่ยวกับบางอย่างที่ไม่เป็นจริง หรือเป็นลักษณะพูดเล่นๆในลักษณะที่เป็นมิตร


เช่น 

1. I don't like someone who always pulls my leg.

2. I was excited when he told me that I'd won the lottery but he was just pulling my leg

3. So, if someone tells you that working as a teacher is easy, they are pulling your leg.
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น