วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

EducationFull English-Thai names with abbreviations 

Ministry of Education = กระทรวงศึกษาธิการ
Website: http://www.en.moe.go.th/

Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission (OTEPC) = สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
Website: http://122.155.202.155/otepc2013/

Office of the Higher Education Commission = สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) Website: http://www.mua.go.th/

Office of the Civil Service Commission (OCSC) = สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. Website: http://www2.ocsc.go.th/

The Thailand Research Fund (TRF)  = สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) Website: http://www.trf.or.th/
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น