วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

จงเป็นผู้เข้มแข็งที่แท้จริง (ป.อ.ปยุตโต)

จงเป็นผู้เข้มแข็งที่แท้จริง 
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) 


สรุปโดยย่อดังนี้
To strengthen your life, you should consider the following.

1) เก่งจริง ต้องไปช่วยทำให้คนอื่น และโลกมีความสุข และยอดสุดคือ นำแสงสว่างมาให้คนอื่นและโลก (ปัญญา)
A real intellectual person is someone who can make others and the world happy and peaceful. The best thing is about bringing all people living in the world real wisdom, because the wisdom is the light of the world and the noblest need of all humans.

2) การฝึกฝน พัฒนาตนเองให้มีชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น จนทำให้รู้เข้าใจความจริง แบบนี้แหละประเสริฐ ประเสริฐที่มาจากการฝึก และช่วยผู้อื่น พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ที่ฝึกตนแล้ว ประเสริฐที่สุด
Gradually training and developing oneself until it leads you to deeply understanding the reality of nature is the noblest advance of every human being. The Buddha said: "Those well-trained persons are the noblest."  

3) พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยอาศัยปัญญาสองระดับ
3.1 รู้ความจริงของธรรมชาติ
3.2 เอาความรู้ในความจริงมาใช้ได้
Before enlightenment, the Buddha relied heavily on his real wisdom as a result of (1) his deep understanding of the reality of nature and (2) his capability of adopting his wisdom, based on his deep understanding of nature, to advance his life.


4) เหตุปัจจัยพร้อมแล้ว มันจะเกิดเอง เหมือน เรามีเม็ดมะม่วง เรามีเม็ดมะม่วงอย่างเดียวจะเกิดต้นมะม่วงได้ไหม ไม่ได้ ต้องอาศัยปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ปุ๋ย น้ำ ดิน อากาศ และอื่นๆ จึงจะเกิดต้นมะม่วงขึ้นมา
A good cause with additional supportive factors brings you a good result. 

5) การคิดว่า ทำดี แล้วไม่ได้ดี คือการมองเหตุเดียวผลเดียว ต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆประกอบให้ครบด้วย
Thinking that doing good deeds never gets good deeds is sort of one-sided thinking.

6) การปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ คือความประมาท
Letting time pass by without learning anything new is considered a lack of awareness.

7) เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า ไม่มาก็น้อยต้องได้อะไรบ้าง
Don't let time run by. Learn something new daily, at least.

8)  จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ก็คือ ใช้เวลาอย่างไม่ประมาท (พุทธปัจฉิมโอวาท)
Use your remaining time with no carelessness, according to the last teaching of the Buddha.

9) ประสูติของพระองค์สอนให้รู้ว่า ต้องฝึกตน
The birth of the Buddha teaches us to realize that we should train and develop ourselves every day.10) ตรัสรู้ของพระองค์สอนให้รู้ว่า ต้องมีปัญญา

The enlightenment of the Buddha teaches us to realize that the wisdom is the most important thing for all humans.11) ปรินิพพานของพระองค์สอนให้รู้ว่า ต้องไม่ประมาท 

The passing of the Buddha teaches us to realize that we should live a balanced life with good awareness.


สรุปโดย: Beboy Manyou


แหล่งที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=F7p-2lQJDEU


ปฏิกิริยา:

1 ความคิดเห็น: