ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Learning English through Today's News Headline from Bangkok Post

New constitution to give govt more media censorship powers 
โครงสร้างหัวข้อข่าวนี้ : S + To + give Sb Sth
โครงสร้างแบบนี้เป็นรูปอนาคตกาลที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่นอน จะตัดรูปประโยคให้สั้นลงซึ่งจะขัดกับไวยากรณ์พอสมควร แต่ภาษาข่าว ถือว่า ถูกต้อง ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่เรามักจะเห็นบ่อยในหัวข้อข่าวภาษาอังกฤษ เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่าตัวเต็มๆมันเป็นอย่างไง อะไรที่ขาดหายไป ที่หัวข้อข่าวไม่ได้เขียน ให้ท่านสังเกตต่อไปนี้
 ประกอบร่าง: (The) New constitution (is going) to give (the) govt (government) more media censorship powers (.) 
  ประมาณว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำลังจะมอบอำนาจการตรวจสอบสื่อให้กับรัฐบาลลมากขึ้น

Headwords used in the above headline คำศัพท์สำคัญ
1. Constitution = Charter เป็นคำนาม หมายถึง กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2.  Govt คือตัวย่อ ของคำว่า Government (รัฐบาล)
3. Media censorship = การตรวจสอบสื่อเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านการนำเสนอข่าว บทความ เนื้อหา รูปภาพ และอื่นๆ  
4. Powers แปลว่า สิทธิ/อำนาจในการสั่งการทำบางสิ่งบางอย่าง

จากหัวข้อข่าวสู่ประโยคสมบูรณ์

The new constitution is going to give the government more media censorship powers.

1. The เป็น 1 ใน 3 ตัวหลักๆของ  Article (a, an, the) คือตัวนำหน้านาม  The นั้นใช้ได้กับนามที่นับได้และนับไม่ได้และทำหน้าที่เน้นเฉพาะเจาะจงคำนาม

2. New ในประโยคด้านบนทำให้หน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายคำว่า Constitution ให้รู้ว่าเป็น กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

3. Constitution เป็นคำนามแปลว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีรากศัพท์มาจาก Constitute (กริยา)> Constitut+ion+al (คุณศัพท์) > Constitut+ion (นาม) > un+constitut+ion+al+ly / constitut+ion+al+ly (กริยาวิเศษณ์)

4.  Is (am/are) going to เป็นรูปอนาคตที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

5. To give Sb Sth = ให้บางคนบางอย่าง ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ To give Sth to Sb ขึ้นอยู่กับผู้เขียนว่าจะใช้แบบไหน

6. More เป็น คุณศัพท์ แปลว่า มากขึ้น มากกว่า ช่วยขยายนาม

แหล่งข้อมูล: http://www.bangkokpost.com/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

77 Provincial Slogans in Thailand

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพดุจเทพส้ราง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย

จังหวัดกาญจนบุรี
• แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
• A province of ancient community, three pagodas pass, precious stones, River Kwae Bridge, Minerals and waterfall resources.

จังหวัดจันทบุรี• น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
• Magnificent Waterfalls, Fruit City, Good Breeding Peppercorns Loads of Gems, Chanthabun Mat, Fertile Nature, Gathering Place of King Taksin the Great’s Liberation Army

จังหวัดฉะเชิงเทรา
• แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์
• The Bountiful Bang Pakong River,the Sacred Buddha Image of Luangpho Sothon, Phraya Si Sunthon the Scholar of Thai Language, and the Pristine Ang Rue Nai Forest


จังหวัดชลบุรี 
• ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
• Beautiful…

Grammar: conditionals

Conditionals คือประโยคเงื่อนไข มี 4 แบบหลักๆ คือ

1. Zero conditional         
2. First conditional
3. Second conditional    

4. Third conditional


1. Zero conditional  - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงความเป็นจริงทั่วไปที่เป็นจริงตลอดกาลไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 

โครงสร้างคือ If + present simple, present simple
ตัวอย่างเช่น

1. If you exercise every day, your health is strong. 
2. If you walk in the rain, you get wet. 
3. If you don't eat dinner, you get angry. 


2. First conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นจริงได้ (future true situations) จากเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้

โครงสร้างคือ If + present simple, will + infinitive 
ตัวอย่างเช่น

1. If you don't hit the books, you will get poor grades.
2. If the sky is clear, we will go out for a bite.

3. Second conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่จริง เป็นสถานการณ์สมมุติทั่วไป

โครงสร้างคือ If + past simple, would +…

Grammar: -ed & -ing Adjectives

ในภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คำคุณศัพท์นั้นอาศัยการสร้างคำโดยเติม Suffix ก็คือ -ed / -ing เข้าไปจากตัวฐานเดิมที่เป็นกริยา (verb) เช่น คำว่า Interest (กริยา) เมื่อทำเป็นรูปคุณศัพท์ก็เติม -ed หรือ -ing เข้าไป จึงกลายเป็น Interested และ Interesting 
คำคุณศัพท์ที่เติม -ed เข้าไป เลยเรียกได้ 2 แบบ คือ 
1) -ed Adjectives หรือ -ed Participles ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ed เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
2) ในทำนองเดียวกัน คำคุณศัพท์ที่เติม -ing เข้าไป ก็เรียกว่า -ing Adjectives หรือ -ing Participles  ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ing เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
ทั้งสองเหมือนกันในเรื่องของหน้าที่ คือ เป็นคำคุณศัพท์ แต่โดยความหมายต่างกันดังนี้
1. -ed Adjectives มีความหมายเป็น Passive (ประธานถูกกระทำ)   2. -ing Adjectives มีความหมายเป็น Active (ประธานกระทำสิ่งนั้น) 3. -ing /-ed participial phrases วลีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อขยายคำนามที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ในสามารถอยู่ในรูป -ing และ -ed ได้

เช่น All children playing football in the park live…