วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

My Top Monks of All Time

On the auspicious occasion of National Teacher's Day in Thailand, I would like to reveal my five all-time inspirational monks as follows:1. Phra Bhramagunabhorn, well known as P.A. Payutto, has been regarded by me as an inspiration to my studies since 2004. 
2. Phra Bhramabundit, MCU rector, has become my multi-talented monk, who helped make my hard decision on whether to further study at MCU or not easier and an inspiration to my English improvement and efforts throughout my six years of pursuing BA and MA degrees at MCU, since I graduated my highschool level from Srariang Buddhist school.

3. Phra Thepsitthimongkong became my preceptor in 2004. Before being ordained under good care of him, he taught me everything at the age of 7 until I turned 15.4. Phra Sririkanaphon is Srariang school founder who has devoted and dedicated himself to create moral novices with great knowledge.5. Phra Kristisophonvithad, my ex-preceptor who allowed me to ordain as a monk at Nakprok temple in Bangkok, and made lots of contributions to me at the beginning of my MA studies at Mahachula Buddhist University in Bangkok until I earned its MA degree in 2015.May their lives be filled with the blessings of the Triple Gem.
With best regards, 
Thaweesak Chanpradit

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

Learning English through Today's News Headline from Bangkok Post

New constitution to give govt more media censorship powers 
โครงสร้างหัวข้อข่าวนี้ : S + To + give Sb Sth
โครงสร้างแบบนี้เป็นรูปอนาคตกาลที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่นอน จะตัดรูปประโยคให้สั้นลงซึ่งจะขัดกับไวยากรณ์พอสมควร แต่ภาษาข่าว ถือว่า ถูกต้อง ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่เรามักจะเห็นบ่อยในหัวข้อข่าวภาษาอังกฤษ เชื่อว่าหลายคนอยากรู้ว่าตัวเต็มๆมันเป็นอย่างไง อะไรที่ขาดหายไป ที่หัวข้อข่าวไม่ได้เขียน ให้ท่านสังเกตต่อไปนี้
 ประกอบร่าง: (The) New constitution (is going) to give (the) govt (government) more media censorship powers (.) 
  ประมาณว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำลังจะมอบอำนาจการตรวจสอบสื่อให้กับรัฐบาลลมากขึ้น

Headwords used in the above headline คำศัพท์สำคัญ
1. Constitution = Charter เป็นคำนาม หมายถึง กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2.  Govt คือตัวย่อ ของคำว่า Government (รัฐบาล)
3. Media censorship = การตรวจสอบสื่อเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านการนำเสนอข่าว บทความ เนื้อหา รูปภาพ และอื่นๆ  
4. Powers แปลว่า สิทธิ/อำนาจในการสั่งการทำบางสิ่งบางอย่าง

จากหัวข้อข่าวสู่ประโยคสมบูรณ์

The new constitution is going to give the government more media censorship powers.

1. The เป็น 1 ใน 3 ตัวหลักๆของ  Article (a, an, the) คือตัวนำหน้านาม  The นั้นใช้ได้กับนามที่นับได้และนับไม่ได้และทำหน้าที่เน้นเฉพาะเจาะจงคำนาม

2. New ในประโยคด้านบนทำให้หน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายคำว่า Constitution ให้รู้ว่าเป็น กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

3. Constitution เป็นคำนามแปลว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญ มีรากศัพท์มาจาก Constitute (กริยา)> Constitut+ion+al (คุณศัพท์) > Constitut+ion (นาม) > un+constitut+ion+al+ly / constitut+ion+al+ly (กริยาวิเศษณ์)

4.  Is (am/are) going to เป็นรูปอนาคตที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

5. To give Sb Sth = ให้บางคนบางอย่าง ซึ่งมีความหมายเหมือนกับ To give Sth to Sb ขึ้นอยู่กับผู้เขียนว่าจะใช้แบบไหน

6. More เป็น คุณศัพท์ แปลว่า มากขึ้น มากกว่า ช่วยขยายนาม

แหล่งข้อมูล: http://www.bangkokpost.com/