วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

About Me
Born                           Thaweesak Chanpradit
                                    March 8, 1989 (age 26)
                                    Langsuan, Chumphon, Thailand

Nationality                 Thai
Occupation                University lecturer 

Current Residence    Nakhon Si Thammarat

Education                   

Khao Niwet School, Ranong

Tapotharam Buddhist School, Ranong
                                    
Srariang Buddhist Secondary School,                                                 Nakhon Si Thammarat
                                    
Mahachula Buddhist University (B.A. in English), Ayutthaya 
                                    
Mahachula Buddhist University (M.A. in English (International Program)), Bangkok

Religion                    Buddhism 

ทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ 
เกิด 8 มีนาคม 2532 ณ โรงพยาบาลพะโต๊ะ ต. พะโต๊ะ อ.หลังสวน จ. ชุมพร 
อายุ 26 ปี สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ 

การศึกษา

จบ ม. 2 จาก โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จ.ระนอง
จบ ม. 3 จาก โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดตโปทาราม จ.ระนอง
จบ ม.6 นักธรรมเอก จาก โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง จ.นครศรีธรรมราช
จบ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (รุ่นแรกของ มจร วังน้อย และ รุ่น 58 ของมหาลัย) จ.อยุธยา
จบ ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ (รุ่นแรก) คณะมนุษยศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ. กรุงเทพมหานคร

การงานปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาตรีและโท ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จ.นครศรีธรรมราช
- อาจารย์พิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง จ.นครศรีธรรมราช
- จิตอาสาสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนชุบธรรมวิทยา จ. นครศรีธรรมราช
- แปลเอกสารวิชาการ และอื่นๆ
- เขียนบล็อกอังกฤษประสบการณ์/ผลงานด้านวิชาการ


-เคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยและกุล่มประเทศ CLMV ภายใต้การสนับสนุนวิจัยโดย มหาจุฬา และ สกว (http://buddhistasean.com/)

-เคยเป็นอาจารย์วิปัสสนากรรมฐาน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ณ แคมป์สน จ. เพชรบูรณ์

-เคยเป็นผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

-เคยเป็นครูสอนศีลธรรม สังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ. นครปฐม

-เคยเป็นครูสอนธรรมะตามโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เช่น โรงเรียนศาลเจ้าห้าวนุกูลวิทยา โรงเรียนสถาพรศึกษา โรงเรียนวัดนาคปรก และโรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา

-ปัจจุบันกำลังเขียนหนังสือเรื่อง Conversational English for ASEAN 

ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น