ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

My Dissertation ProposalDissertation proposal
A Study of Reading the News Headlines Concerning  Current Social Problems from the Bangkok Post and The Nation to Promote the Reading Skills of WatNakprok Foreign Monks, Pak Khlong sub-district, Phasicharoen district, Bangkok
การศึกษาการอ่านหัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมในปัจจุบันจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพตส์และ หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของพระนานาชาติ ณ วัดนาคปรก แขวง ปากคลอง เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
By
Phra Thaweesak Thannawaro (Chanpradit)
Dissertation supervisory committee
1.            (Chairman)
2.            (Member)
3.            (Member)
A Dissertation submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts Program in English (International program)
Graduate School
Mahachulalongkornrajavidayalaya University
Bangkok, Thailand
C.E. 2014 (B.E. 2557)

Bibliography
Barrs, M., &Pidgeon, S. (Eds). (1993). Reading the difference: Gender and Reading in The Elementary Classroom. Markhang ON: Penbroke.
Best, R.M., Rowe, M., Ozuru, Y., & McNamara, D.S. (2005). Deep-level Comprehension of Science Texts. Topics in Language Disorders, 25 (1), 65-83.
Cumningham, P., &Allington, R. (2007).Classrooms that works: They can all read and write. (4thed.). Columbus, OH: Allyn& Bacon
Donald D (1992) Using Newspapers with Remedial Secondary Students to Improve Reading and Writing Literacy Reading Horizons. P. 41-46.
Fountas, I. C., &Pinnell, G. S. (2006). Teaching for comprehending and fluency: Thinking, talking, and writing about reading, K-8. Postsmoth, NH: Heinemann.
Nualpin, T. Language Style of Soccers News in The Bangkok Post: A Case Study Master Project of Arts, English for Business and Industry, King Mongkut’s Institute of technology North Bangkok, 2005.
Padgett Raven (2006) “Read All About It” and Teach Kids Using School Newspaper Essential Reading Condensed for Quick Review.
Phagwara, Punjap (2009) Newspaper Reading Among College Students in Development of Their Analytical Ability. P. 4
Biography of the researcher

Name                                                   : Phra Thaweesak Thannawaro (Chanpradit)
Date of birth                                      : 8 March, B.E. 2532 (1989)
Date of ordination:
2004                                                    Novice ordination:  At the age of 15 years, at Wat Tapotharam, Ranong, Thailand, 85000.
2010                                                    Higher full ordination:  At the age of 21 years, at Wat Nakprok, Bangkok, Thailand, 10160.
Nationality                                          : Thai
Present address                                 : Wat Nakprok No. 342, Thoetthai 49 road, Pak Khlong sub-district, Phasicharoen district, Bangkok, Thailand. 10160.
Education background:
2013 – 2014                : At the present, studying in Master of Arts Program in English (Inter-program), Mahachulalongkornrajavidayalaya University, Wat Srisudaram, Bangkok
2008 – 2012                : Graduated Bachelor degree, faculty of humanities, majoring in English, Mahachulalongkornrajavidayalaya University (MCU), Wangnoi, Ayutthaya
2005 – 2007                : Finished high school level and Dhamma scholar advanced level from Srariang Buddhist school, Nakhosithammarat, Thailand, 80000.
Work Experience:
2013 – 2014                : Assistant researcher of Mahachulalongkornrajavidayalaya University, Wangnoi, Ayutthaya (The Development of Integrated Buddhist ASEAN Curriculum of Buddhist Universities from Self-sufficiency Practices of Thailand and CLMV Countries)
2012 – 2013                : Meditation teacher, the annual meditation retreat of BA inter-students of Mahachulalongkornrajavidayalaya University (Wangnoi, Ayutthaya), at Campson, Phetchabun
2008 – 2013                 : Dhamma teacher of Sathaporn School and the center of Dhamma learning of Wat nakprok, Bangkok, 10160.  And English teacher, Wat Nakprok school, Bangkok, 10160.
2008 – 2010                : Volunteer worker of novice ordination project of Wat Nakprok, Phasicharoen, Bangkok, Thailand, 10160
2008 – 2009                : DJ of Wat Nakprok Dhamma radio station (107.75 Mhz)

ความคิดเห็น

  1. Hi, you have posted such precious and informative article which gave me lot of information. I hope that you will keep it up and we will have more informative and helping news from you. Thanks | Dissertation Writing Services UK | Dissertation Writing Services

    ตอบลบ
  2. A hand written letter can be a highly prized possession, especially in this era of emails and online chatting. But a hand written letter on high quality writing paper can make it even more prized, enhancing the reading experience.
    free research paper

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

77 Provincial Slogans in Thailand

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพดุจเทพส้ราง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย

จังหวัดกาญจนบุรี
• แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
• A province of ancient community, three pagodas pass, precious stones, River Kwae Bridge, Minerals and waterfall resources.

จังหวัดจันทบุรี• น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
• Magnificent Waterfalls, Fruit City, Good Breeding Peppercorns Loads of Gems, Chanthabun Mat, Fertile Nature, Gathering Place of King Taksin the Great’s Liberation Army

จังหวัดฉะเชิงเทรา
• แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์
• The Bountiful Bang Pakong River,the Sacred Buddha Image of Luangpho Sothon, Phraya Si Sunthon the Scholar of Thai Language, and the Pristine Ang Rue Nai Forest


จังหวัดชลบุรี 
• ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
• Beautiful…

Grammar: conditionals

Conditionals คือประโยคเงื่อนไข มี 4 แบบหลักๆ คือ

1. Zero conditional         
2. First conditional
3. Second conditional    

4. Third conditional


1. Zero conditional  - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงความเป็นจริงทั่วไปที่เป็นจริงตลอดกาลไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 

โครงสร้างคือ If + present simple, present simple
ตัวอย่างเช่น

1. If you exercise every day, your health is strong. 
2. If you walk in the rain, you get wet. 
3. If you don't eat dinner, you get angry. 


2. First conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นจริงได้ (future true situations) จากเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้

โครงสร้างคือ If + present simple, will + infinitive 
ตัวอย่างเช่น

1. If you don't hit the books, you will get poor grades.
2. If the sky is clear, we will go out for a bite.

3. Second conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่จริง เป็นสถานการณ์สมมุติทั่วไป

โครงสร้างคือ If + past simple, would +…

Grammar: -ed & -ing Adjectives

ในภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คำคุณศัพท์นั้นอาศัยการสร้างคำโดยเติม Suffix ก็คือ -ed / -ing เข้าไปจากตัวฐานเดิมที่เป็นกริยา (verb) เช่น คำว่า Interest (กริยา) เมื่อทำเป็นรูปคุณศัพท์ก็เติม -ed หรือ -ing เข้าไป จึงกลายเป็น Interested และ Interesting 
คำคุณศัพท์ที่เติม -ed เข้าไป เลยเรียกได้ 2 แบบ คือ 
1) -ed Adjectives หรือ -ed Participles ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ed เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
2) ในทำนองเดียวกัน คำคุณศัพท์ที่เติม -ing เข้าไป ก็เรียกว่า -ing Adjectives หรือ -ing Participles  ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ing เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
ทั้งสองเหมือนกันในเรื่องของหน้าที่ คือ เป็นคำคุณศัพท์ แต่โดยความหมายต่างกันดังนี้
1. -ed Adjectives มีความหมายเป็น Passive (ประธานถูกกระทำ)   2. -ing Adjectives มีความหมายเป็น Active (ประธานกระทำสิ่งนั้น) 3. -ing /-ed participial phrases วลีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อขยายคำนามที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ในสามารถอยู่ในรูป -ing และ -ed ได้

เช่น All children playing football in the park live…