ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Sub: Methods of Effective English Teaching Note by Phra Thaweesak Thannawaro

Personal note from teaching

Week 1-3
Subject:  Methods of effective English teaching
This course is aimed to study the theories and methods of teaching English from the past up to now, and principles of teaching according to linguistic theory, psychology on learning, analysis of each type of learning methods and selection of teaching equipment for evaluation of teaching, including the suggestions in order to improve the methods of teaching for more efficiency.
Vice versa ในทางกลับกัน/Psychology /Method /Theory/Principle
Dear แพง ที่รัก/Mezzanine ชั้นลอย/Dan เสียงจากเมือง/Larynx กล่องเสียง
Vocal cord เส้นเสียง/A sum of money / some money/Son of the soil คนที่เติบโตในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง/Do you eat lunch?/ British Isles / Britain/ British /Sung – unsung hero / unknown /Pen ศอก ปากกา
Reading การอ่าน ชื่อเมืองประเทศอังกฤษ/Tip เกร็ดความรู้/Cheer / palate / hard palate/Th 3 เสียง คือ เทอะ เคอะ เตอะ / thing , thanks and theory
Loch สกอตแลนด์ ทะเลสาบ/Zero / pleasure/ The problem of pronunciation
World outlook โลกทัศน์/ Wikipedia สารานุกรมที่รวดเร็ว/ Likely / unlikely/ Most populous city เมืองหนาแน่น/ Occupy (Vt) อาศัยอยู่ใน/ Urban ในเมือง/Bangkok is the capital city of Thailand and the most populous city in the country.
Bangkok metropolitan region
Primate city เกี่ยวกับสังคม เมืองใหญ่
Delta พื้นที่สามเหลี่ยม
Dwarfing ทำให้ดูเล็กลง คนแคระ
Metropolis
Perimeter ปริมณฑล
In terms of ......
A primate city is the leading city in its country or region, disproportionately larger than any others in the urban hierarchy.
Hierarchy การจัดระบบตามลำดับขั้นของเมืองใหญ่
Disproportionately
Proportion
Proportionate
Proportionately
Disproportionately
Primate city เอกนคร
Legion กองทหาร
Region ภูมิภาค
Urban hierarchy การจัดลำดับเมือง
It is ranked third after London and Paris in master card’s global destination cities index, and has been named “world best city” for three consecutive years by travel + Leisure magazine.
กรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่สาม หลังจากประเทศอังกฤษ และประเทศฝรั่งเศลในดัชนีเมืองเป้าหมายและเคยได้รับการยกย่องว่า เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลก สามปีติดต่อกัน โดยนิตยสารการท่องเที่ยว (travel+ Leisure magazine)
London / Beijing
Ferris wheel ชิงช้าสวรรค์
Swing ชิงช้า
1………………….for three consecutive years.
Dominate เสนอ
Voted
Simultaneously พร้อมๆกันไปในเวลาเดียวกัน
Spontaneous ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ
Searching
Jerusalem / lyrics /
De facto พฤตินัย
Lyrics เนื้อร้อง
National anthem เพลงชาติ
Royal chariot
Jerusalem Blake
Think out the box / think outside the box คิดนอกกรอบ
Buddha’s feet
Satan
The holy lamb of god (พระเยซู)
Countenance สีหน้า
Divine เทพเจ้า
Clouded hills
Shine forth ฉายแสงส่องออกมา
Dark satanic mills
Alliteration การสัมผัสอักษร
Bow น้อมคำนับ
Burning gold ทอง
Arrows of desire
Spear หอก ทวน
Unfold แพร่ออกมา
Chariot of fire ราชรถที่มีไฟ
I will not cease from mental fight. จะไม่ยอมแพ้
My sword sleep in my hand.
Cease หยุด สิ้นสุด
Pleasant land
Stand with …………..


Week 4
 In the course of the past decade, the ministry has, in the main, placed a special emphasis on its social roles and tasks with significantly fewer contributions to the economic capitalization and aspect of culture. However, cultural capital shall be utilized in economic development though the concept of culture-based creative economy to a greater extent in the currently and future context. In addition, in 2015 , Thailand will become part of the ASEAN economic community, which incorporates 3 community pillars, security pillar, the ASEAN economic pillar, and the civil-society and culture pillar.
Decade ทศวรรษ
Culture วัฒนธรรม
Contribution การส่งเสริม
Millennium พันปี
Extent ขอบเขต
Incorporate รวมเข้าด้วยกัน
Task งานหนัก
Ministry กระทรวง
Ministry
- a government department headed by a minister.
- a period of government under one prime minister.
- the work or office of a minister of …………
- in the main proposition of phrase
Economy / economic / economical
Special
Better/ greater
Designed for a particular purpose.
Intended for / belonging
Space/special
Placed a special emphasis on….
เน้นจุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษ
Significant – significance- significantly- signify
Dimension
Aspect แง่มุม
Prospective ทัศนคติ
Spectacle น่าตื่นเต้น
Spectacular น่าตื่นตาตื่นใจ
Perspective ทะลุผ่าน
Pole/ หมีขั้วโลกเหนือ
Spectacles แว่นตา
Wireless / Radio
Binocular / monocular แว่นตาข้างเดียว
Monarch
Telescope กล้องส่องทางไกล
Microscope กล้องจุลทรรศน์
TV camera / chamberlain
In camera ห้องลับ
Chamber / chamber of horrors
Chamber of commerce
Chamber music
Capitalization
Capital punishment
Capital
Cap หัว ศีรษะ
Capitalize สำคัญ
Capitalism ระบบทุนนิยม
Capitalist คนร่ำรวย
Capitalization ความสวยงาม
Capital letter ตัวพิมพ์ใหญ่
Capital levy ภาษีทรัพย์สินWeek 5
Heritage มรดก / legacy ศิลปะงามๆ / patrimony/ bequest/ inheritance การรับมรดก/ in certain country  บางประเทศ/ department ภาควิชา กรม ส่วนราชการ กระทรวง/ ministry home office กระทรวงมหาดไทย / minister of interior กระทรวงมหาดไทย / ministry of home affair กระทรวงมหาดไทย/ tenure ช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งการครอบครอง / a tablet ป้าย / church / ordination hall / commemorates อนุสรณ์ / evangelism การเผยแพร่ศาสนาคริสต์/ outstanding ยอดเยี่ยม / mass noun/ the soldier was no less in need of his ministry. / middle English / performance แสดง ปฏิบัติหน้าที่/ function หน้าที่ งานเลี้ยง / clergy คณะสงฆ์/ the term of office / the body of ministers/ a smaller cabinet/ transacted ดำเนินการ / Nippon or Japan ประเทศญี่ปุ่น/ converted in …./ Jesus พระเยซู/ education การศึกษา – educate – educated- uneducated – education- educational- educationalist- educator/ chancellor/ industrial / industry อุตสาหกรรม/ spell/ toilet/ Saturday week.
Week 6
Turn over of new leave ปรับตัวใหม่/ take a role / assume/ literature/ hatred/ feature/ giving a big hand ปรบมือ/ bequeathed ยกมรดกให้/ synonyms คำพ้อง / ancestor บรรพบุรุษ/ bequest เงิน หรือ ทรัพย์สินที่มรดก/ endowment / gift/ estate/ devise คิดขึ้นใหม่/ heirloom มรดกตกทอด/ generous legacy ทรัพย์สินมาก/ throwback/ birthright / patrimony/ fight or fight syndrome / repercussion ผลสะท้อนกลับ /invasion การบุกรุก / the invasion left a legacy of hatred and fear./ colonial period ช่วงล่าอาณานิคม / adolescence วัยรุ่น/ process กระบวนการ/ invaluable ไม่สามารถประเมินค่าได้/ imparting knowledge สื่อความรู้/ school of fish/ consumer ผู้บริโภค/ particular/ intra/ schooling การเรียนการสอน / judgment / occupation/ industry/ factory/ raw material แปรรูป/ manufacture/ processing/ ownership/ opposed/concerned with…/ commercial enterprise อุตสาหกรรม/ sub-meaning ความหมายย่อย/ agriculture การเกษตรกรรม/ diligence / assiduity/ devise คิดขึ้นใหม่/ devisee ผู้ได้รับทรัพย์สินโดยพินัยกรรม.
Week 7
Salient points จุดสำคัญ/ prominent เด่นชัด สำคัญ/ conspicuous ที่เห็นได้ชัดเจน/ re-entrant/ hind / front legs ขาหน้า ขาหลัง/ fortification/ juts out ยื่นออกมา/ bulge ส่วนที่นูนออกมาในเขตทหาร/ relevant เข้าประเด็น/ noticeable / salient/ dispute กรณีพิพาท/ on your leant / puberty/ projecting/ looking up for…./ let’s move on/ elegance/ convey ถ่ายทอด ขนส่ง / unpretentious / excitement/ discern/ relics of the past/managed/ his production of Harold pinter’s play fails to impart a sense of excitement or danger. / the soldiers had to remain in a deathtrap salient for most of the rest of the war. / Hand tools are relics of the past the past have now been superseded by the machine. It’s boot is 20 per cent larger./ patriotic song / extraordinary/ Although the car is some 40 mm shorter than its predecessor, it’s boot is 20 percent larger. A feature of something is an interesting or important part or characteristic of it. / Patriotic songs have long been a feature of Kuwaiti life. The spacious gardens are a special feature of his property./ perhaps the most unusual feature in the room is an extraordinary pair of candles. / it’s a great movie/ cat walk show/ skillfully/ you pass judgment/ you give your opinion/ sit in judgment จะตัดสินว่าใครถูกใครผิด/ put your hand up ยกมือขึ้น .

Week 8
Conveyor belt สายพาน / a good photograph can often covey far more than words./ appreciation/ owner of a property เจ้าของทรัพย์สิน/ let’s move on / protuberant ที่เห็นได้ชัด/ lobster กุ้งทะเลขนาดใหญ่/ caterpillar / typically อย่างเป็นแบบฉบับ/ species ประเภท ชนิด/ government/ a prominent member of the government/ presidential เกี่ยวกับประธานาธิบดี / ridge สันเขา / rugged red ridges/ landscape/ public hearing ประชามติ / tearful / ingenious ฉลาด / grace/ urbanity/ elegance of the solution/ ornamentation การประดับ/ sumptuous หรูหรา/ lucidity ความกระจ่าง / precision ความแม่นยำ/ neatness ความเป็นระเบียบเรียบร้อย/ reproduction/ onset/ maturity/ idol/ universal speech translator/ outfitted ติดตั้ง / ships วางจำหน่าย.

Week 9
Ailment อาการป่วย / sickness/ minor/ disease โรค/ slight เล็กน้อย/ recurrent/ persistent mental / disorder ความผิดปกติ/ trait/ defect จุดบกพร่อง/ fascinating มีเสน่ห์ / generosity ความกรุณา / neighborhood ละแวกนี้ ย่านนี้/ delicate ลำบาก / illegal ผิดกฎหมาย/ buildings that are very simple. / in character ลักษณะ/ insight/ determination/ meant/ mean/ unusual ผิดปกติ / note / a face with a lot of character./ there were some really strong characters hanging around the bar./ she’s character/ attack on his character./ assassination การทำลายชื่อเสียง/ a slur การใส่ร้ายป้ายสี/ witness พยาน/ employer นายจ้าง / employee/ sympathetic/ a line 30 characters long บรรทัดหนึ่งที่มีอักษรยาว 30 คำ/ optical character recognition การตระหนักจดจำตัวอักษร / recognition / typical/ out of character/ the rest of the building อาคารส่วนอื่นๆ / individual basis/ we deal with…/ attributive วางไว้หน้าคำนาม/ tiny flowers/ distinctive / portions จำนวนอาหาร/ I was surprised at…/ striking สะดุดตา / landscape ภูมิประเทศ/ parties คณะ/ individuals รายบุคคล/ informal ไม่เป็นทางการ / formal เป็นทางการ/ ego ความถือตัว/ encouragement การส่งเสริม/ pursuit การแสวงหา/ independent / self-reliant / individualism ปัจเจกนิยม/ egotism การถือตัวเองว่าสำคัญ อัตตานิยม/ free enterprise วิสาหกิจเสรี/ the pursuit of profit การแสวงหาผลกำไร/ a severe headache ปวดหัวหนัก/ a severe punishment or very strict /stringent คนที่เข้มงวด/ to be severely injured บาดเจ็บสาหัส/ intense/ shortage การขาดแคลน/ asthma โรคหืด / undesirable ไม่ต้องการ/ resilience/ stamina/ harsh/ warranted / sever link/ limbs ทั้งขา ทั้งแขน/ tenure การเช่า / possession การครอบครอง / ownership เจ้าของกิจการ/ tenant ผู้เช่า / rent เช่า/ sufficient จำนวนที่พอเพียง / sever ผู้ใช้บริการ/ joint tenancy tenure การครอบครองร่วมกัน.

Week 1o-13
Anatomy กายวิภาค/ blood vessels หลอดเลือด/ nerves system ระบบประสาท/ recurrent infections การติดเชื้อ/ untidy state สภาพที่ไม่เป็นระเบียบ/ disorder/ financial affairs / shouting ตะโกน/ outbreak การเกิดขึ้นอย่างรุนแรง/ public disorder/ rioting/ civil ที่เกี่ยวกับพลเมือง/fault ข้อผิดพลาด/ genetic defects พันธุศาสตร์ / spoils ทำให้เสียหาย/ she is in the wrong หล่อนเป็นผู้ผิด / accept/ attract/ physical condition/ drug ยาเสพติด/ cystic fibrosis is caused by a genetic defect./ association/ appoints นัดหมาย/ absolutely / extremely/ glimpse เหลือบมอง / the rich and famous / entire / insight into…/ revealing เผยให้รู้ / interested/ research/ provide จัดหาให้ / get an insight/ complex-organization  องค์กรซับซ้อน/ nature / insight about…/ remarkable insight น่าสังเกต/ refusal การปฏิเสธ/ overcome/ underline/ pursue/ rebel.
Without ปราศจาก / enlarge ขยายให้ใหญ่ขึ้น / be offered someone a lift home อาสาไปส่งที่บ้าน/ walk someone’s home /face lift ทำหน้า /elevator / Reginald was a good match and she ought to accept him./ adequate พอเพียง/ college / vending machine เครื่องขายของ / cans of beer กระป๋องเบียร์ / vender ผู้ขาย / valid มีเหตุมีผล/ tentative ที่ยังไม่แน่นอน/ definite แน่นอน/ it’s accepted that ageing is a continuous process / gradual / process/ procedure/ willing ซึ่งมีความตั้งใจ/ responsibility/ liability/ accountability/ advantage ผลประโยชน์ / will เจตจำนง/ venture การเสี่ยงภัย / investment การลงทุน/ investiture พิธีมอบอำนาจ / transnational / evoke ทำให้ปรากฏขึ้น / widespread แพร่หลาย/ criticism การประเมินผลงาน/ liking ความชอบ /ballet/ attracted to …. สนใจ / we were attracted to the idea of working./ despite ถึงอย่างไรก็ตาม/ denial การปฏิเสธ/ violently / exert ใช้ความพยายามอย่างมาก/ exert a force on ….. (an object)./ ion เกี่ยวกับีการกระทำ/ charged ข้อกล่าวหา/ particles of dust อนุภาคฝุ่น/ iron / proper / purpose/ proposal / proposition / authority/ association องค์กร/ The national association of …….officers./ ecology นิเวศวิทยา/ dominant plant species / bog / folly ความเขลา/ diminish ทำให้ลดลง/ absolute secrecy / absolute silence เงียบสงัด/ authority ผู้รอบรู้/ dare กล้าเผชิญ/ the right of life is absolute unrestricted power./ nullity ความไม่มีค่า/ proclaim ประกาศอย่างเป็นทางการ/ decree / absolute moral standards ศีลธรรมขั้นมาตรฐาน/ principle/ principal ครูใหญ่ / valid ซึ่งมีเหตุผล/ dependent on…./ extreme cold หนาวมากๆ / discharged การขับไล่/ expulsion / sanction / expel / advocate/ denote / outermost ไกลสุด นอกสุด/ hazardous ซึ่งอันตราย / denoting การชี้ให้เห็น/ rafting การร่องแพ/ involving / northwest of Scotland.
Political leader นักการเมือง/ preparatory ซึ่งเป็นเบื้องต้น/ cautious รอบคอบ/ attempt พยายาม/ attempt to do something/ unlikely/ highness ความมีเกียรติ/ wok / pan กระทะ / gunfire การยิงปืน/ employee/ employer/ stream การไหลต่อเนื่อง ลำธาร/ employment การงาน การว่าจ้าง/ there is a continuous stream of phone calls โทรศัพท์เข้ามาไม่ขาดสาย/ sculpt แกะสลัก/ figures รูปภาพ / frieze บัว หรือ ลายสลักบนเสา / fleet of ship / for some time เป็นระยะเวลาหนึ่ง / sometimes บางครั้ง บางคราว / sometime ครึ่งหนึ่งในอดีต ปัจจุบัน หรือ อนาคต/ I have been in Laos for some time/ sometimes I read comic books./ occur/ brilliant ฉลาด / proceed / chemical/ determined / elimination การขจัด / biological ทางชีววิทยา/ series อนุกรม ต่อเนื่องไปตามลำดับ/ the ageing process/ be in process of doing something/ plant โรงแปรรูปอาหาร/ waste processing plant/ to make picture from photographic film. อัดเป็นภาพ/ develop ล้างรูป / aisle การเดินเป็นแถวๆ/ data ข้อมูล/ data processing / disrobe/ monkhood/ priest / monastery.

Week 14
1.Substance /2. instantly /3. Adventure /4.Convict /A gang of youth กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง/Cross เคือง/5. Bag ขอ beseech/6. Request /Manage something or to do something , can/7. Toxicology /Hotel , blue zone , goose, got into or get in to, master class, put your hand up, let’s move on, let’s get borrowing, by accident, 10.confidential , confine something with someone. Business man, Transylvania (forest) decided to do something, coach, driver, writer, strong horse, At that time, dangerous, on the morning : at the morning, in the morning. He could see anything, bad people, 11. Russian คนพาล – a business partner – this business section- town people- at night, on the night, keep him in ….. – 12. gold bullion – in the bedroom- there are a lot of gold in the bed room-13. haunt – hit them – incantation- 14.recite-15.wore of something – he couldn’t sleep because of the ghost- spoof ,spook หลอก - all night – the following morning, the next morning, 16.folklore- literature- keep pronounced this one-
Cautious
– A cautious driver - Caution approach to the crisis (crises)- Thesis (วิทยานิพนธ์)- the air pollution board has reacted with cautious optimism (ทัศนคตินิยม) to the announcement.- profound (find the noun of PROFOUND)

Week 15
Story one: invisible man
Invisible man ผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นได้/ inn / take off his …../ after that/ subsequently, next, then/ let’s move on/ the following day, the next morning/ stranger/ mustard, mustache / untidy ไม่เรียบร้อย / at lunchtime or at lunch/wind blow/ his hand out the pocket / fly around/customer/ 1.recount เล่าเรื่อง/ terrible accident/ down stairs, up stairs/ candle/stronger/no one isn’t there/ with one to wear, what to wear/2.wear/ look/ 3.saw / 4.sow/ doctor/ cool/ 5.yell ตะโกน 6.yelp/ ran away/chapter three/ a long road/ carrying / accept/ find/ alive/ he arrives at…./ he arrives in…./bank open/ go inside/ wait outside/all of a sudden/ suddenly เกิดขึ้นทันทีทันใด/ immediately, instant noodle, 7.flea หมัด/ 8.flee / escape from……(place)/tiresome/ out of breath/study/ walk to the window/on the street/people see/ beer/ 8.escape/ wrong, long/ block the door, policemen/ fighting/ gunshot/ rang/ room/ roof/ the bed cover/ master of arts programme in social development/ explain อธิบาย/exhausted เหนื่อยมาก/thank you / 9.mustard, 10.mustache
Story two:
England/ 12.lieutenant, air force/ bottle of wine /what page is that?/ silent เงียบ / he must go to…./ dangerous/ 13.coronation การครองราชย์/ 14.fecth ไปนำมา/ withdraw/ without/ kitchen/ underground/ hidden/ hide/ hidden/ train/god saves the king/ god saves the queen/ long live the king/quite/ a life/ arrive/ alive/ 15.marshal / nearer/ crow/crowd/ 16. Fictitious/17. Release / 18. While/ 19.wheras  20. Exhaust /  exhausted/ exhausting / exhaustive/ exhaustion / captain ร้อยเอก/ department of ………/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

77 Provincial Slogans in Thailand

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพดุจเทพส้ราง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย

จังหวัดกาญจนบุรี
• แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
• A province of ancient community, three pagodas pass, precious stones, River Kwae Bridge, Minerals and waterfall resources.

จังหวัดจันทบุรี• น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
• Magnificent Waterfalls, Fruit City, Good Breeding Peppercorns Loads of Gems, Chanthabun Mat, Fertile Nature, Gathering Place of King Taksin the Great’s Liberation Army

จังหวัดฉะเชิงเทรา
• แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์
• The Bountiful Bang Pakong River,the Sacred Buddha Image of Luangpho Sothon, Phraya Si Sunthon the Scholar of Thai Language, and the Pristine Ang Rue Nai Forest


จังหวัดชลบุรี 
• ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
• Beautiful…

Grammar: conditionals

Conditionals คือประโยคเงื่อนไข มี 4 แบบหลักๆ คือ

1. Zero conditional         
2. First conditional
3. Second conditional    

4. Third conditional


1. Zero conditional  - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงความเป็นจริงทั่วไปที่เป็นจริงตลอดกาลไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 

โครงสร้างคือ If + present simple, present simple
ตัวอย่างเช่น

1. If you exercise every day, your health is strong. 
2. If you walk in the rain, you get wet. 
3. If you don't eat dinner, you get angry. 


2. First conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นจริงได้ (future true situations) จากเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้

โครงสร้างคือ If + present simple, will + infinitive 
ตัวอย่างเช่น

1. If you don't hit the books, you will get poor grades.
2. If the sky is clear, we will go out for a bite.

3. Second conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่จริง เป็นสถานการณ์สมมุติทั่วไป

โครงสร้างคือ If + past simple, would +…

Grammar: -ed & -ing Adjectives

ในภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คำคุณศัพท์นั้นอาศัยการสร้างคำโดยเติม Suffix ก็คือ -ed / -ing เข้าไปจากตัวฐานเดิมที่เป็นกริยา (verb) เช่น คำว่า Interest (กริยา) เมื่อทำเป็นรูปคุณศัพท์ก็เติม -ed หรือ -ing เข้าไป จึงกลายเป็น Interested และ Interesting 
คำคุณศัพท์ที่เติม -ed เข้าไป เลยเรียกได้ 2 แบบ คือ 
1) -ed Adjectives หรือ -ed Participles ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ed เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
2) ในทำนองเดียวกัน คำคุณศัพท์ที่เติม -ing เข้าไป ก็เรียกว่า -ing Adjectives หรือ -ing Participles  ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ing เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
ทั้งสองเหมือนกันในเรื่องของหน้าที่ คือ เป็นคำคุณศัพท์ แต่โดยความหมายต่างกันดังนี้
1. -ed Adjectives มีความหมายเป็น Passive (ประธานถูกกระทำ)   2. -ing Adjectives มีความหมายเป็น Active (ประธานกระทำสิ่งนั้น) 3. -ing /-ed participial phrases วลีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อขยายคำนามที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ในสามารถอยู่ในรูป -ing และ -ed ได้

เช่น All children playing football in the park live…