ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

100 Common Job Interview Questions


Preparing for a job interview can make the difference between success and failure. The 100 common job interview questions below will help you market yourself more effectively and feel more confident on that important day. The questions have been organized by topic. Review the questions carefully and take time to create the best answers for you.  You may even wish to write out your answers so you can refer to them in the future. Good luck!

Personal

 1. Tell me about yourself.
 2. What are your strengths?
  The word strength refers to what you do well, your positive qualities or effective skills.
 3. What are your weaknesses?
  The word weakness refers to what you don’t do well, your negative qualities or skills.
 4. What do you see as a major success in your life?
  Major means important or big.
 5. Describe a major disappointment in your life.
  disappointment is something you were looking forward to and didn’t happen.
 6. What motivates you?
  The word motivate means to give you the reason to do something, to inspire you, to encourage you.
 7. What does success mean to you?
 8. What are three of your greatest accomplishments?
  The word accomplishment means an achievement, something you did well.
 9. What are your plans for the future?
 10. Have you done any volunteer work?
 11. What are your hobbies?
 12. What do you like to do in your spare time / free time?
  Spare time means when you’re free, when you’re not working.
 13. Where do you see yourself five years from now? Ten years from now?
 14. Describe a time when you failed.
 15. What is your favourite book / movie?
 16. What do you do for fun?
 17. What would you do if you won the lottery?
 18. Educational

 19. Tell me about your educational background.
 20. What academic courses did you like the most / the least?
 21. Which academic course did you find most difficult?
 22. Do you have plans for further education?
 23. Why did you choose your major?
  Your major is your main area of specialization in university.
 24. Professional

 25. Why do you want this job?
 26. Why should we hire you?
  To hire means to recruit, or give someone a job.
 27. Why are you the best person for the job?
 28. Explain how you would be an asset to this company.
  An asset is something valuable.
 29. Why do you think you will be successful in this job?
 30. What are your qualifications for this position?
  Qualification means the educational and professional background or experience needed in a job.
 31. What can you offer our company?
 32. What do you know about this industry?
 33. What is your personal mission statement?
 34. Why do you think you’re suited for this position?
  Suited means appropriate, a good match.
 35. Describe your work ethic.
  Your work ethic is your attitude towards work and behavior at work.
 36. Describe your management style.
 37. What are your short-term goals?
  Short-term means in the near future.
 38. What are your long-term goals?
  Long-term means in the distant or far future.
 39. Why did you choose this field?
  Field means an area of work, such as computers, engineering or medicine.
 40. Please describe your work experience.
 41. Why do you want to work for our company?
 42. What do you know about our company?
 43. What is most important to you in a job?
 44. Describe your previous jobs.
  The word previous means what came or happened before.
 45. Why did you leave your previous job?
 46. What were your responsibilities in your previous position?
  The word responsibility refers to what you are supposed to do, what you are in charge of.
 47. What did you like the most about your last job?
 48. What did you like the least about your last job?
 49. What did you learn in your previous job?
 50. Do you work well under pressure?
  The word pressure means stress.
 51. Are you punctual?
  To be punctual means that to arrive on time, to not be late.
 52. How long do you plan to stay in this job?
 53. Can you multi-task?
  To multi-task means to do many things at one time.
 54. Describe your ideal job.
  Ideal basically means perfect here.
 55. How would your co-workers describe you?
 56. How do you feel about learning new things?
 57. Have you ever had trouble with a boss? How did you handle it?
 58. What major problems or challenges have you faced?
 59. Why did you resign?
 60. Why were you fired?
 61. Are you a risk-taker?
  risk-taker is someone who is willing to take chances.
 62. What have you been doing since your last job?
 63. What’s the best movie you’ve seen in the past year?
 64. What’s the most interesting book you’ve read in the past year?
 65. How soon can you start work?
 66. Do you have any questions?
 67. Job Specifics

 68. Are you looking for full- or part-time work?
 69. Are you looking for a day or night job?
 70. Are you seeking a permanent or temporary position?
 71. Can you work weekends?
 72. Are you willing to work overtime?
  Overtime means hours outside of regular work hours.
 73. Can you work nights?
 74. Are you willing to travel?
 75. Are you willing to relocate?
  To relocate means to move to another location.
 76. Do you have a driver’s licence?
 77. Do you like working with the public?
 78. Do you like working with numbers?
 79. How are your writing skills?
 80. How’s your spelling?
 81. What computer programs are you familiar with?
 82. Do you know any foreign languages?
 83. Have you worked in a multicultural environment before?
  Multicultural means many cultures.
 84. How do you relate to people from diverse cultures?
  Diverse means different.
 85. Salary

 86. What are your salary expectations?
  Salary expectation is how much money you think you will get.
 87. What salary do you want to earn?
  To earn means to make, to receive.
 88. What kind of compensation are you looking for?
  Compensation refers to salary plus benefits.
 89. Leadership

 90. Do you consider yourself a leader?
 91. What leadership or managerial positions have you held?
 92. Independence

 93. Do you like working alone?
 94. How well do you work independently?
 95. How do you feel about working by yourself?
 96. Teamwork

 97. Are you a team player?
 98. Do you work well with others?
 99. What strengths would you bring to a team?
 100. Do you prefer working on a team or by yourself?
 101. References

 102. May we contact your previous employers?
 103. Can we contact your references?
  References are people who are willing to talk about you, your abilities or your character.
 104. Questions You Can Ask the Interviewer

 105. If you were to offer me the job, how soon would you want me to start?
 106. When could I expect to hear from you?
 107. Are there any further steps in the interview process?
 108. What are the major responsibilities of this position?
 109. Are there possibilities for advancement?
  Advancement means to move up in your job, to be offered a promotion or higher position.Resource: www.EngVid.com

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

77 Provincial Slogans in Thailand

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพดุจเทพส้ราง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย

จังหวัดกาญจนบุรี
• แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
• A province of ancient community, three pagodas pass, precious stones, River Kwae Bridge, Minerals and waterfall resources.

จังหวัดจันทบุรี• น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
• Magnificent Waterfalls, Fruit City, Good Breeding Peppercorns Loads of Gems, Chanthabun Mat, Fertile Nature, Gathering Place of King Taksin the Great’s Liberation Army

จังหวัดฉะเชิงเทรา
• แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์
• The Bountiful Bang Pakong River,the Sacred Buddha Image of Luangpho Sothon, Phraya Si Sunthon the Scholar of Thai Language, and the Pristine Ang Rue Nai Forest


จังหวัดชลบุรี 
• ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
• Beautiful…

Grammar: conditionals

Conditionals คือประโยคเงื่อนไข มี 4 แบบหลักๆ คือ

1. Zero conditional         
2. First conditional
3. Second conditional    

4. Third conditional


1. Zero conditional  - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงความเป็นจริงทั่วไปที่เป็นจริงตลอดกาลไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 

โครงสร้างคือ If + present simple, present simple
ตัวอย่างเช่น

1. If you exercise every day, your health is strong. 
2. If you walk in the rain, you get wet. 
3. If you don't eat dinner, you get angry. 


2. First conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นจริงได้ (future true situations) จากเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้

โครงสร้างคือ If + present simple, will + infinitive 
ตัวอย่างเช่น

1. If you don't hit the books, you will get poor grades.
2. If the sky is clear, we will go out for a bite.

3. Second conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่จริง เป็นสถานการณ์สมมุติทั่วไป

โครงสร้างคือ If + past simple, would +…

Grammar: -ed & -ing Adjectives

ในภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คำคุณศัพท์นั้นอาศัยการสร้างคำโดยเติม Suffix ก็คือ -ed / -ing เข้าไปจากตัวฐานเดิมที่เป็นกริยา (verb) เช่น คำว่า Interest (กริยา) เมื่อทำเป็นรูปคุณศัพท์ก็เติม -ed หรือ -ing เข้าไป จึงกลายเป็น Interested และ Interesting 
คำคุณศัพท์ที่เติม -ed เข้าไป เลยเรียกได้ 2 แบบ คือ 
1) -ed Adjectives หรือ -ed Participles ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ed เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
2) ในทำนองเดียวกัน คำคุณศัพท์ที่เติม -ing เข้าไป ก็เรียกว่า -ing Adjectives หรือ -ing Participles  ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ing เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
ทั้งสองเหมือนกันในเรื่องของหน้าที่ คือ เป็นคำคุณศัพท์ แต่โดยความหมายต่างกันดังนี้
1. -ed Adjectives มีความหมายเป็น Passive (ประธานถูกกระทำ)   2. -ing Adjectives มีความหมายเป็น Active (ประธานกระทำสิ่งนั้น) 3. -ing /-ed participial phrases วลีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อขยายคำนามที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ในสามารถอยู่ในรูป -ing และ -ed ได้

เช่น All children playing football in the park live…