ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2013

4 miracle things on Magha Puja day

4 miracle things on Magha Puja day as the follows :
สีสิ่งมหัศจรรย์ในวันมาฆบูชา มีดังนี้ คือ

1.There were 1,250 Arahata, that came to see the Buddha that evening without any schedule.
- มีพระสงฆ์จำนวน 1250 รูป มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในเย็นวันนั้น โดยไม่ได้นัดหมาย 

2.All of them were Arhantas, the Enlightened One, and all of them were ordained by the Buddha himself.
- ทุกรูปล้วนเป็นพระอรหันต์ เป็นผู้รู้แจ้งในธรรม (ตรัสรู้) และพระอรหันต์ทุกรูปได้รับการบวชโดยพระพุทธเจ้า

3.The Buddha gave those Arhantas principles of Buddhism, called "The ovadhapatimokha". Those principles are: - To cease from all evil,- To do what is good,- To cleanse one's mind.
- พระพุทธเจ้าได้แสดงหลักธรรมที่สำคัญแก่พระอรหันต์เหล่านั้น ซึ่งเรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ ได้แก่ เว้นจากการทำความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้บริสุทธิ์

4.it was the full-moon day.
- วันมาฆบูชาเป็นวันเพ็ญเดือน 3

RESOURCE : WIKIPEDIA

Two special female guests from USA visited my classroom at Srisudaram temple, Bangkok.

Sanamluang Today !!!

Teaching and Learning