วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Dhamma in English


Dhmma in English

คำบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชยามิ
อิมินาสักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชยามิ
อิมินาสักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชยามิ
Worship to the triple gem
With this offering, I worship to the Buddha.
With this offering, I worship to the Dhamma.
With this offering, I worship to the Sangha.


คำบูชาพระพุทธเจ้า
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ


Salutation to the Buddha
Homage to him, the blessed one , the perfect one , the fully enlightened one.ไตรสรณคมน์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
The three refuges
I go to the Buddha for refuge
I go to the Dhamma for refuge
I go to the Sangha for refuge
For the second time, I go to the Buddha for refuge
For the second time, I go to the Dhamma for refuge
For the second time, I go to the Sangha for refuge
For the third time,  I go to the Buddha for refuge
For the third time, I go to the Buddha for refuge
For the third time, I go to the Buddha for refugeThe five precepts
1.       I undertake to observe the precept of abstaining from killing life.
2.       I undertake to observe the precept of abstaining from taking what is not given.
3.       I undertake to observe the precept of abstaining from sexual misconduct.
4.       I undertake to observe the precept of abstaining from false speech.
5.       I undertake to observe the precept of abstaining from the intoxicants causing carelessness.


In short : The five groups of existence (ขันธุ์ 5)
1.       Form , visible objects
2.       Feeling
3.       Perception
4.       Mental formations
5.       Consciousness

The arising of sense activity : The sense can be divided into two kinds
1.       The internal sense – fields : the eyes , the nose , the tongue , the body , and the mind.
2.       The external sense – fields :  there are form , sound , smell , taste , tangible objects , and mental objects.

The Buddhist proverbs

นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา.
The gratitude and mindfulness of the benefit done are characteristic of the virtuous people.

โลโก ปถมฺภิกา เมตตา
Loving – kindness cements the people of the world.

อตฺตาหิ อตฺตาโน นาโถ
You are your own refuge.

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
Patience is the cause of freedom from suffering.อสาธํ สาธุนา ชิเน
One should overcome an evil person by virtue.

หนฺติ กุทฺโธ สมาตรํ
He who is an angry person can kill even his own mother.

ธมฺมจารี สุขํ เสติ
Those who follow the Dhamma live a happy life.

นตฺถิ โลเก รโห นาม
Never is a secret place for people who commit a sin.
These are main Buddhist proverbs for who believe in Buddhism and well being.

In Buddhism can be divided into three worlds as the following :
The world of land is the world of human being
The world of being  is the heavenly world
The world of space is the Bramma world
The dependent origination

1.       Dependent on Ignorance arise karma – formations.
2.       Dependent on Ignorance arises consciousness.
3.       Dependent on Consciousness arise mind and matter.
4.       Dependent on Mind and Matter arises contact.
5.       Dependent on Contact arise feeling.
6.       Dependent on Feeling arise craving.
7.       Dependent on Craving arises clinging.
8.       Dependent on Clinging arises becoming.
9.       Dependent on Becoming arises birth.
10.    Dependent on Birth arise decay and death.
There also arise sorrow, lamentation, pain, grief, and despair.
Thus arises this whole mass of suffering.มงคล 38 ประการ The thirty- eight blessing word
มงคลชีวิตข้อที่ 1: ไม่คบคนพาล บาลี: อเสวนา จ พาลานํ (อะเสวะนา จะ พาลานัง)
Not to associate with fools.
มงคลชีวิตข้อที่ 2: คบบัณฑิต บาลี: ปณฑิตานญฺจ เสวนา (ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา)
To associate with the wise man.
มงคลชีวิตข้อที่ 3: บูชาบุคคลที่ควรบูชา บาลี: ปูชา จ ปูชนียานํ (ปูชา จะ ปูชะนียานัง)
To honour those who are the worthy of honour.
มงคลชีวิตข้อที่ 4: อยู่ในถิ่นอันสมควร บาลี: ปฏิรูปเทสวาโส จ (ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ)
Living a suitable region.
มงคลชีวิตข้อที่ 5: ทำบุญมาไว้ก่อน บาลี: ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา (ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา)
Having formally done meritorious deeds.
มงคลชีวิตข้อที่ 6: ตั้งตนชอบ บาลี: อตฺตสมฺมาปณิธิ จ (อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ)
Setting oneself in the right course.
มงคลชีวิตข้อที่ 7: เป็นพหูสูต บาลี: พาหุสจฺจญฺจ (พาหุสัจจัญจะ)
great learning.
มงคลชีวิตข้อที่ 8: รอบรู้ในศิลปะ บาลี: สิปฺปญฺจ (สิปปัญจะ)
skill, knowledge of the arts.
ชีวิตข้อที่ 9: มีวินัยที่ดี บาลี: วินโย จ สุสิกฺขิโต (วินะโย จะ สุสิกขิโต)
Highly trained discipline.

 
มงคลชีวิตข้อที่ 10: มีวาจาอันเป็นสุภาษิต บาลี: สุภาสิตา จ ยา วาจา (สุภาสิตา จะ ยา วาจา)
well spoken speech.
มงคลชีวิตข้อที่ 11: ดูแลบำรุงบิดามารดา บาลี: มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ (มาตาปิตุอุปัฏฐานัง)
support of mother and father.
มงคลชีวิตข้อที่ 12: ดูแลสงเคราะห์บุตร บาลี: ปุตฺตสงฺคโห (ปุตตะสังคะโห) แยกมาจาก ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห (ปุตตะทารัสสะ สังคะโห)
cherishing of children.
มงคลชีวิตข้อที่ 13: ดูแลสงเคราะห์ภรรยา (สามี) บาลี: ทารสงฺคโห (ทาระสังคะโห) แยกมาจาก ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห (ปุตตะทารัสสะ สังคะโห)
cherishing of wife.
มงคลชีวิตข้อที่ 14: ทำการงานไม่ให้คั่งค้าง บาลี: อนากุลา จ กมฺมนฺตา (อะนากุลา จะ กัมมันตา)
A livelihood which is free from complications.
มงคลชีวิตข้อที่ 15: ให้ทานบาลี: ทานญฺจ (ทานัญจะ)
Charity.
มงคลชีวิตข้อที่ 17: ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติ/พี่น้อง บาลี: ญาตกานญฺจ สงฺคโห (ญาตะกา นัญจะ สังคะโห)
Religious conduct.
มงคลชีวิตข้อที่ 18: ทำงานที่ไม่มีโทษ บาลี: อนวชฺชานิ กมฺมานิ (อะนะวัชชานิ กัมมานิ)
Rendering aid to relatives.
มงคลชีวิตข้อที่ 19: ละเว้นการทำบาป บาลี: อารตี วิรตี ปาปา (อาระตี วิระตี ปาปา)
Blameless actions.
มงคลชีวิตข้อที่ 20: สำรวมจากการดื่มน้ำเมา บาลี: มชฺชปานา จ สญฺญโม (มัชชะปานา จะ สัญญะโม)
Abstaining from evils.
 
มงคลชีวิตข้อที่ 21: ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาท บาลี: อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ (อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ)
Diligence in virtues.
มงคลชีวิตข้อที่ 22: มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพ บาลี: คารโว จ (คาระโว จะ)
Respect, appreciate actions.
มงคลชีวิตข้อที่ 23: มีความถ่อมตน บาลี: นิวาโต จ (นิวาโต จะ)
Humility, politeness.
มงคลชีวิตข้อที่ 24: มีความสันโดษ บาลี: สนฺตุฏฺฐี จ (สันตุฏฺะฐี จะ)
Contentment.
มงคลชีวิตข้อที่ 25: มีความกตัญญู บาลี: กตญฺญุตา (กะตัญญุตา)
Gratitude.
มงคลชีวิตข้อที่ 26: ฟังธรรมตามกาล บาลี: กาเลน ธมฺมสฺสวนํ (กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง)
The opportune hearing to the Dhamma.
มงคลชีวิตข้อที่ 27: มีความอดทน บาลี: ขนฺตี จ (ขันตี จะ)
Patience, tolerance.
มงคลชีวิตข้อที่ 28: เป็นผู้ว่าง่าย บาลี: โสวจสฺสตา (โสวะจัสสะตา)
Being easy to admonish.
มงคลชีวิตข้อที่ 29: ได้เห็นสมณะ บาลี: สมณานญฺจ ทสฺสนํ (สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง)
Seeing the monks.
มงคลชีวิตข้อที่ 30: สนทนาธรรมตามกาล บาลี: กาเลน ธมฺมสากจฺฉา (กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา)
Religious discussion at season.
มงคลชีวิตข้อที่ 31: บำเพ็ญตบะ บาลี: ตโป จ (ตะโป จะ)
Self-control.
มงคลชีวิตข้อที่ 32: ประพฤติพรหมจรรย์ บาลี: พฺรหฺมจริยญฺจ (พรัหมะจะริยัญจะ)
Holy life.
มงคลชีวิตข้อที่ 33: เห็นอริยสัจ บาลี: อริยสจฺจานทสฺสน (อะริยะสัจจานะทัสสะนะ)
Discernment of the noble truth.
มงคลชีวิตข้อที่ 34: ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน บาลี: นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ (นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ)
Realization of Nabbana.
มงคลชีวิตข้อที่ 35: มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม บาลี: ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปต (ผุฏฺฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะตะ)
To have a mind which is not shaken when touched by worldly contact.
มงคลชีวิตข้อที่ 36: มีจิตไม่เศร้าโศก บาลี: อโสกํ (อะโสกัง) มงคลชีวิตข้อที่ 37: มีจิตปราศจากกิเลสบาลี: วิรชํ (วิระชัง)
Have the  mind which is undefiled.
มงคลชีวิตข้อที่ 38: มีจิตเกษม บาลี: เขมํ (เขมัง)
To have the mind which is secure.
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น