ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Dhamma in English


Dhmma in English

คำบูชาพระรัตนตรัย
อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชยามิ
อิมินาสักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชยามิ
อิมินาสักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชยามิ
Worship to the triple gem
With this offering, I worship to the Buddha.
With this offering, I worship to the Dhamma.
With this offering, I worship to the Sangha.


คำบูชาพระพุทธเจ้า
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ


Salutation to the Buddha
Homage to him, the blessed one , the perfect one , the fully enlightened one.ไตรสรณคมน์
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
The three refuges
I go to the Buddha for refuge
I go to the Dhamma for refuge
I go to the Sangha for refuge
For the second time, I go to the Buddha for refuge
For the second time, I go to the Dhamma for refuge
For the second time, I go to the Sangha for refuge
For the third time,  I go to the Buddha for refuge
For the third time, I go to the Buddha for refuge
For the third time, I go to the Buddha for refugeThe five precepts
1.       I undertake to observe the precept of abstaining from killing life.
2.       I undertake to observe the precept of abstaining from taking what is not given.
3.       I undertake to observe the precept of abstaining from sexual misconduct.
4.       I undertake to observe the precept of abstaining from false speech.
5.       I undertake to observe the precept of abstaining from the intoxicants causing carelessness.


In short : The five groups of existence (ขันธุ์ 5)
1.       Form , visible objects
2.       Feeling
3.       Perception
4.       Mental formations
5.       Consciousness

The arising of sense activity : The sense can be divided into two kinds
1.       The internal sense – fields : the eyes , the nose , the tongue , the body , and the mind.
2.       The external sense – fields :  there are form , sound , smell , taste , tangible objects , and mental objects.

The Buddhist proverbs

นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา.
The gratitude and mindfulness of the benefit done are characteristic of the virtuous people.

โลโก ปถมฺภิกา เมตตา
Loving – kindness cements the people of the world.

อตฺตาหิ อตฺตาโน นาโถ
You are your own refuge.

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
Patience is the cause of freedom from suffering.อสาธํ สาธุนา ชิเน
One should overcome an evil person by virtue.

หนฺติ กุทฺโธ สมาตรํ
He who is an angry person can kill even his own mother.

ธมฺมจารี สุขํ เสติ
Those who follow the Dhamma live a happy life.

นตฺถิ โลเก รโห นาม
Never is a secret place for people who commit a sin.
These are main Buddhist proverbs for who believe in Buddhism and well being.

In Buddhism can be divided into three worlds as the following :
The world of land is the world of human being
The world of being  is the heavenly world
The world of space is the Bramma world
The dependent origination

1.       Dependent on Ignorance arise karma – formations.
2.       Dependent on Ignorance arises consciousness.
3.       Dependent on Consciousness arise mind and matter.
4.       Dependent on Mind and Matter arises contact.
5.       Dependent on Contact arise feeling.
6.       Dependent on Feeling arise craving.
7.       Dependent on Craving arises clinging.
8.       Dependent on Clinging arises becoming.
9.       Dependent on Becoming arises birth.
10.    Dependent on Birth arise decay and death.
There also arise sorrow, lamentation, pain, grief, and despair.
Thus arises this whole mass of suffering.มงคล 38 ประการ The thirty- eight blessing word
มงคลชีวิตข้อที่ 1: ไม่คบคนพาล บาลี: อเสวนา จ พาลานํ (อะเสวะนา จะ พาลานัง)
Not to associate with fools.
มงคลชีวิตข้อที่ 2: คบบัณฑิต บาลี: ปณฑิตานญฺจ เสวนา (ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา)
To associate with the wise man.
มงคลชีวิตข้อที่ 3: บูชาบุคคลที่ควรบูชา บาลี: ปูชา จ ปูชนียานํ (ปูชา จะ ปูชะนียานัง)
To honour those who are the worthy of honour.
มงคลชีวิตข้อที่ 4: อยู่ในถิ่นอันสมควร บาลี: ปฏิรูปเทสวาโส จ (ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ)
Living a suitable region.
มงคลชีวิตข้อที่ 5: ทำบุญมาไว้ก่อน บาลี: ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา (ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา)
Having formally done meritorious deeds.
มงคลชีวิตข้อที่ 6: ตั้งตนชอบ บาลี: อตฺตสมฺมาปณิธิ จ (อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ)
Setting oneself in the right course.
มงคลชีวิตข้อที่ 7: เป็นพหูสูต บาลี: พาหุสจฺจญฺจ (พาหุสัจจัญจะ)
great learning.
มงคลชีวิตข้อที่ 8: รอบรู้ในศิลปะ บาลี: สิปฺปญฺจ (สิปปัญจะ)
skill, knowledge of the arts.
ชีวิตข้อที่ 9: มีวินัยที่ดี บาลี: วินโย จ สุสิกฺขิโต (วินะโย จะ สุสิกขิโต)
Highly trained discipline.

 
มงคลชีวิตข้อที่ 10: มีวาจาอันเป็นสุภาษิต บาลี: สุภาสิตา จ ยา วาจา (สุภาสิตา จะ ยา วาจา)
well spoken speech.
มงคลชีวิตข้อที่ 11: ดูแลบำรุงบิดามารดา บาลี: มาตาปิตุอุปฏฺฐานํ (มาตาปิตุอุปัฏฐานัง)
support of mother and father.
มงคลชีวิตข้อที่ 12: ดูแลสงเคราะห์บุตร บาลี: ปุตฺตสงฺคโห (ปุตตะสังคะโห) แยกมาจาก ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห (ปุตตะทารัสสะ สังคะโห)
cherishing of children.
มงคลชีวิตข้อที่ 13: ดูแลสงเคราะห์ภรรยา (สามี) บาลี: ทารสงฺคโห (ทาระสังคะโห) แยกมาจาก ปุตฺตทารสฺส สงฺคโห (ปุตตะทารัสสะ สังคะโห)
cherishing of wife.
มงคลชีวิตข้อที่ 14: ทำการงานไม่ให้คั่งค้าง บาลี: อนากุลา จ กมฺมนฺตา (อะนากุลา จะ กัมมันตา)
A livelihood which is free from complications.
มงคลชีวิตข้อที่ 15: ให้ทานบาลี: ทานญฺจ (ทานัญจะ)
Charity.
มงคลชีวิตข้อที่ 17: ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติ/พี่น้อง บาลี: ญาตกานญฺจ สงฺคโห (ญาตะกา นัญจะ สังคะโห)
Religious conduct.
มงคลชีวิตข้อที่ 18: ทำงานที่ไม่มีโทษ บาลี: อนวชฺชานิ กมฺมานิ (อะนะวัชชานิ กัมมานิ)
Rendering aid to relatives.
มงคลชีวิตข้อที่ 19: ละเว้นการทำบาป บาลี: อารตี วิรตี ปาปา (อาระตี วิระตี ปาปา)
Blameless actions.
มงคลชีวิตข้อที่ 20: สำรวมจากการดื่มน้ำเมา บาลี: มชฺชปานา จ สญฺญโม (มัชชะปานา จะ สัญญะโม)
Abstaining from evils.
 
มงคลชีวิตข้อที่ 21: ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาท บาลี: อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ (อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ)
Diligence in virtues.
มงคลชีวิตข้อที่ 22: มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพ บาลี: คารโว จ (คาระโว จะ)
Respect, appreciate actions.
มงคลชีวิตข้อที่ 23: มีความถ่อมตน บาลี: นิวาโต จ (นิวาโต จะ)
Humility, politeness.
มงคลชีวิตข้อที่ 24: มีความสันโดษ บาลี: สนฺตุฏฺฐี จ (สันตุฏฺะฐี จะ)
Contentment.
มงคลชีวิตข้อที่ 25: มีความกตัญญู บาลี: กตญฺญุตา (กะตัญญุตา)
Gratitude.
มงคลชีวิตข้อที่ 26: ฟังธรรมตามกาล บาลี: กาเลน ธมฺมสฺสวนํ (กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง)
The opportune hearing to the Dhamma.
มงคลชีวิตข้อที่ 27: มีความอดทน บาลี: ขนฺตี จ (ขันตี จะ)
Patience, tolerance.
มงคลชีวิตข้อที่ 28: เป็นผู้ว่าง่าย บาลี: โสวจสฺสตา (โสวะจัสสะตา)
Being easy to admonish.
มงคลชีวิตข้อที่ 29: ได้เห็นสมณะ บาลี: สมณานญฺจ ทสฺสนํ (สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง)
Seeing the monks.
มงคลชีวิตข้อที่ 30: สนทนาธรรมตามกาล บาลี: กาเลน ธมฺมสากจฺฉา (กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา)
Religious discussion at season.
มงคลชีวิตข้อที่ 31: บำเพ็ญตบะ บาลี: ตโป จ (ตะโป จะ)
Self-control.
มงคลชีวิตข้อที่ 32: ประพฤติพรหมจรรย์ บาลี: พฺรหฺมจริยญฺจ (พรัหมะจะริยัญจะ)
Holy life.
มงคลชีวิตข้อที่ 33: เห็นอริยสัจ บาลี: อริยสจฺจานทสฺสน (อะริยะสัจจานะทัสสะนะ)
Discernment of the noble truth.
มงคลชีวิตข้อที่ 34: ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน บาลี: นิพฺพานสจฺฉิกิริยา จ (นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ)
Realization of Nabbana.
มงคลชีวิตข้อที่ 35: มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม บาลี: ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปต (ผุฏฺฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะตะ)
To have a mind which is not shaken when touched by worldly contact.
มงคลชีวิตข้อที่ 36: มีจิตไม่เศร้าโศก บาลี: อโสกํ (อะโสกัง) มงคลชีวิตข้อที่ 37: มีจิตปราศจากกิเลสบาลี: วิรชํ (วิระชัง)
Have the  mind which is undefiled.
มงคลชีวิตข้อที่ 38: มีจิตเกษม บาลี: เขมํ (เขมัง)
To have the mind which is secure.

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

77 Provincial Slogans in Thailand

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพดุจเทพส้ราง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย

จังหวัดกาญจนบุรี
• แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
• A province of ancient community, three pagodas pass, precious stones, River Kwae Bridge, Minerals and waterfall resources.

จังหวัดจันทบุรี• น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
• Magnificent Waterfalls, Fruit City, Good Breeding Peppercorns Loads of Gems, Chanthabun Mat, Fertile Nature, Gathering Place of King Taksin the Great’s Liberation Army

จังหวัดฉะเชิงเทรา
• แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป่าสมบูรณ์
• The Bountiful Bang Pakong River,the Sacred Buddha Image of Luangpho Sothon, Phraya Si Sunthon the Scholar of Thai Language, and the Pristine Ang Rue Nai Forest


จังหวัดชลบุรี 
• ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
• Beautiful…

Grammar: conditionals

Conditionals คือประโยคเงื่อนไข มี 4 แบบหลักๆ คือ

1. Zero conditional         
2. First conditional
3. Second conditional    

4. Third conditional


1. Zero conditional  - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงความเป็นจริงทั่วไปที่เป็นจริงตลอดกาลไม่ว่าจะอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต 

โครงสร้างคือ If + present simple, present simple
ตัวอย่างเช่น

1. If you exercise every day, your health is strong. 
2. If you walk in the rain, you get wet. 
3. If you don't eat dinner, you get angry. 


2. First conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เป็นจริงได้ (future true situations) จากเงื่อนไขที่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้

โครงสร้างคือ If + present simple, will + infinitive 
ตัวอย่างเช่น

1. If you don't hit the books, you will get poor grades.
2. If the sky is clear, we will go out for a bite.

3. Second conditional - เราจะใช้รูปแบบนี้ก็ต่อเมื่อเราต้องการจะพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคตที่ไม่จริง เป็นสถานการณ์สมมุติทั่วไป

โครงสร้างคือ If + past simple, would +…

Grammar: -ed & -ing Adjectives

ในภาษาอังกฤษเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คำคุณศัพท์นั้นอาศัยการสร้างคำโดยเติม Suffix ก็คือ -ed / -ing เข้าไปจากตัวฐานเดิมที่เป็นกริยา (verb) เช่น คำว่า Interest (กริยา) เมื่อทำเป็นรูปคุณศัพท์ก็เติม -ed หรือ -ing เข้าไป จึงกลายเป็น Interested และ Interesting 
คำคุณศัพท์ที่เติม -ed เข้าไป เลยเรียกได้ 2 แบบ คือ 
1) -ed Adjectives หรือ -ed Participles ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ed เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
2) ในทำนองเดียวกัน คำคุณศัพท์ที่เติม -ing เข้าไป ก็เรียกว่า -ing Adjectives หรือ -ing Participles  ก็ได้ เพราะมันเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคำกริยาเดิมเพียงแค่เติม -ing เข้าไป ทำให้กลายเป็นคำคุณศัพท์
ทั้งสองเหมือนกันในเรื่องของหน้าที่ คือ เป็นคำคุณศัพท์ แต่โดยความหมายต่างกันดังนี้
1. -ed Adjectives มีความหมายเป็น Passive (ประธานถูกกระทำ)   2. -ing Adjectives มีความหมายเป็น Active (ประธานกระทำสิ่งนั้น) 3. -ing /-ed participial phrases วลีที่เพิ่มเข้ามาเพื่อขยายคำนามที่อยู่ก่อนหน้า ซึ่งอยู่ในสามารถอยู่ในรูป -ing และ -ed ได้

เช่น All children playing football in the park live…