วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Buddhist proverbs

Here are some Buddhist proverbs in Thai and English:

ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินกาล
Do not keep on saying good words too long (i.e. until they bore the listeners).

ผู้ไม่ประมาท พินิจพิจารณา ตั้งใจฟัง ย่อมได้ปัญญา
To listen attentively is the cause of Wisdom.

ฝนย่อมรั่วรด เรือนที่มุงไม่ดีฉันใด, ราคะย่อมรั่วรดจิตที่ไม่ได้อบรมฉันนั้น
Just as rain leaks through an ill-thatched house, so lust leaks through an un-trained mind.

คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
Patience is the cause of freedom from suffering.

ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี
Gratitude and Mindfulness of the benefit done are characteristic of the virtuous.

บาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ
Never does evil befall one who does not do it.

ถึงสิ้นทรัพย์ ผู้มีปัญญาก็เป็นอยู่ได้, แต่อับปัญญา แม้มีทรัพย์ ก็เป็นอยู่ไม่ได้
A wise man can manage (his life) even though he lacks wealth. But lacking wisdom, no fool can hold his ground.

ผู้ไม่มีศีล ไม่มั่นคง พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี ส่วนผู้มีศีล เพ่งพินิจ มีชีวิตอยู่วันเดียว ประเสริฐกว่า
A hundred years of an immoral and wavering person is not worth one day of a person who practices morality and concentration.

ความอดทนนำมาเพื่อประโยชน์สุข
Forbearance is always crowned with happiness.

สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา
Whatever is born is to die.

ควรเปล่งวาจาไพเราะที่มีประโยชน์
Say good and instructive words.

ผู้ให่สิ่งชอบใจ (ประเสริฐ) ย่อมได้สิ่งชอบใจ (ประเสริฐ)
A giver of delightful (excellent) things usually gains them for himself.


If you are interest in Buddha's quotes,you can follow this link below. 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/b/buddha.html
ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น